glyphdata

fontbakery.glyphdata.desired_glyph_data = [{'name': 'NULL', 'unicode': 0, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2001', 'unicode': 8193, 'contours': [0]}, {'name': 'enspace', 'unicode': 8194, 'contours': [0]}, {'name': 'emspace', 'unicode': 8195, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2004', 'unicode': 8196, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2005', 'unicode': 8197, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2006', 'unicode': 8198, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2007', 'unicode': 8199, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2008', 'unicode': 8200, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2009', 'unicode': 8201, 'contours': [0]}, {'name': 'uni200A', 'unicode': 8202, 'contours': [0]}, {'name': 'uni200B', 'unicode': 8203, 'contours': [0]}, {'name': 'nonmarkingreturn', 'unicode': 13, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2010', 'unicode': 8208, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2011', 'unicode': 8209, 'contours': [1]}, {'name': 'figuredash', 'unicode': 8210, 'contours': [1]}, {'name': 'endash', 'unicode': 8211, 'contours': [1]}, {'name': 'emdash', 'unicode': 8212, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2015', 'unicode': 8213, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2016', 'unicode': 8214, 'contours': [2]}, {'name': 'underscoredbl', 'unicode': 8215, 'contours': [2]}, {'name': 'quoteleft', 'unicode': 8216, 'contours': [1]}, {'name': 'quoteright', 'unicode': 8217, 'contours': [1]}, {'name': 'quotesinglbase', 'unicode': 8218, 'contours': [1]}, {'name': 'quotereversed', 'unicode': 8219, 'contours': [1]}, {'name': 'quotedblleft', 'unicode': 8220, 'contours': [2]}, {'name': 'quotedblright', 'unicode': 8221, 'contours': [2]}, {'name': 'quotedblbase', 'unicode': 8222, 'contours': [2]}, {'name': 'uni201F', 'unicode': 8223, 'contours': [2]}, {'name': 'space', 'unicode': 32, 'contours': [0]}, {'name': 'daggerdbl', 'unicode': 8225, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'bullet', 'unicode': 8226, 'contours': [1]}, {'name': 'numbersign', 'unicode': 35, 'contours': [2]}, {'name': 'dollar', 'unicode': 36, 'contours': [1, 3, 5]}, {'name': 'twodotenleader', 'unicode': 8229, 'contours': [2]}, {'name': 'ampersand', 'unicode': 38, 'contours': [1, 2, 3]}, {'name': 'quotesingle', 'unicode': 39, 'contours': [1]}, {'name': 'parenleft', 'unicode': 40, 'contours': [1]}, {'name': 'parenright', 'unicode': 41, 'contours': [1]}, {'name': 'asterisk', 'unicode': 42, 'contours': [1, 4]}, {'name': 'plus', 'unicode': 43, 'contours': [1]}, {'name': 'comma', 'unicode': 44, 'contours': [1]}, {'name': 'hyphen', 'unicode': 45, 'contours': [1]}, {'name': 'period', 'unicode': 46, 'contours': [1]}, {'name': 'slash', 'unicode': 47, 'contours': [1]}, {'name': 'zero', 'unicode': 48, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'one', 'unicode': 49, 'contours': [1]}, {'name': 'two', 'unicode': 50, 'contours': [1]}, {'name': 'three', 'unicode': 51, 'contours': [1]}, {'name': 'four', 'unicode': 52, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'five', 'unicode': 53, 'contours': [1]}, {'name': 'six', 'unicode': 54, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'seven', 'unicode': 55, 'contours': [1]}, {'name': 'eight', 'unicode': 56, 'contours': [3]}, {'name': 'guilsinglleft', 'unicode': 8249, 'contours': [1]}, {'name': 'guilsinglright', 'unicode': 8250, 'contours': [1]}, {'name': 'semicolon', 'unicode': 59, 'contours': [2]}, {'name': 'exclamdbl', 'unicode': 8252, 'contours': [4]}, {'name': 'equal', 'unicode': 61, 'contours': [2]}, {'name': 'greater', 'unicode': 62, 'contours': [1]}, {'name': 'question', 'unicode': 63, 'contours': [2]}, {'name': 'at', 'unicode': 64, 'contours': [2]}, {'name': 'A', 'unicode': 65, 'contours': [2]}, {'name': 'B', 'unicode': 66, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'C', 'unicode': 67, 'contours': [1]}, {'name': 'D', 'unicode': 68, 'contours': [2]}, {'name': 'E', 'unicode': 69, 'contours': [1]}, {'name': 'F', 'unicode': 70, 'contours': [1]}, {'name': 'G', 'unicode': 71, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2048', 'unicode': 8264, 'contours': [4]}, {'name': 'uni2049', 'unicode': 8265, 'contours': [4]}, {'name': 'J', 'unicode': 74, 'contours': [1]}, {'name': 'K', 'unicode': 75, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'L', 'unicode': 76, 'contours': [1]}, {'name': 'M', 'unicode': 77, 'contours': [1]}, {'name': 'N', 'unicode': 78, 'contours': [1]}, {'name': 'O', 'unicode': 79, 'contours': [2]}, {'name': 'P', 'unicode': 80, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Q', 'unicode': 81, 'contours': [2]}, {'name': 'R', 'unicode': 82, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'S', 'unicode': 83, 'contours': [1]}, {'name': 'T', 'unicode': 84, 'contours': [1]}, {'name': 'U', 'unicode': 85, 'contours': [1]}, {'name': 'V', 'unicode': 86, 'contours': [1]}, {'name': 'W', 'unicode': 87, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'X', 'unicode': 88, 'contours': [1]}, {'name': 'Y', 'unicode': 89, 'contours': [1]}, {'name': 'Z', 'unicode': 90, 'contours': [1]}, {'name': 'bracketleft', 'unicode': 91, 'contours': [1]}, {'name': 'backslash', 'unicode': 92, 'contours': [1]}, {'name': 'bracketright', 'unicode': 93, 'contours': [1]}, {'name': 'asciicircum', 'unicode': 94, 'contours': [1]}, {'name': 'underscore', 'unicode': 95, 'contours': [1]}, {'name': 'grave', 'unicode': 96, 'contours': [1]}, {'name': 'a', 'unicode': 97, 'contours': [2]}, {'name': 'b', 'unicode': 98, 'contours': [2]}, {'name': 'c', 'unicode': 99, 'contours': [1]}, {'name': 'd', 'unicode': 100, 'contours': [2]}, {'name': 'e', 'unicode': 101, 'contours': [2]}, {'name': 'f', 'unicode': 102, 'contours': [1]}, {'name': 'g', 'unicode': 103, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'h', 'unicode': 104, 'contours': [1]}, {'name': 'i', 'unicode': 105, 'contours': [2]}, {'name': 'j', 'unicode': 106, 'contours': [2]}, {'name': 'k', 'unicode': 107, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'l', 'unicode': 108, 'contours': [1]}, {'name': 'm', 'unicode': 109, 'contours': [1]}, {'name': 'n', 'unicode': 110, 'contours': [1]}, {'name': 'o', 'unicode': 111, 'contours': [2]}, {'name': 'zero.sups', 'unicode': 8304, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'q', 'unicode': 113, 'contours': [2]}, {'name': 'r', 'unicode': 114, 'contours': [1]}, {'name': 's', 'unicode': 115, 'contours': [1]}, {'name': 't', 'unicode': 116, 'contours': [1]}, {'name': 'u', 'unicode': 117, 'contours': [1]}, {'name': 'v', 'unicode': 118, 'contours': [1]}, {'name': 'seven.sups', 'unicode': 8311, 'contours': [1]}, {'name': 'x', 'unicode': 120, 'contours': [1]}, {'name': 'nine.sups', 'unicode': 8313, 'contours': [2]}, {'name': 'z', 'unicode': 122, 'contours': [1]}, {'name': 'braceleft', 'unicode': 123, 'contours': [1]}, {'name': 'bar', 'unicode': 124, 'contours': [1]}, {'name': 'braceright', 'unicode': 125, 'contours': [1]}, {'name': 'asciitilde', 'unicode': 126, 'contours': [1]}, {'name': 'n.sups', 'unicode': 8319, 'contours': [1]}, {'name': 'zero.subs', 'unicode': 8320, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'one.subs', 'unicode': 8321, 'contours': [1]}, {'name': 'two.subs', 'unicode': 8322, 'contours': [1]}, {'name': 'three.subs', 'unicode': 8323, 'contours': [1]}, {'name': 'four.subs', 'unicode': 8324, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'five.subs', 'unicode': 8325, 'contours': [1]}, {'name': 'six.subs', 'unicode': 8326, 'contours': [2]}, {'name': 'seven.subs', 'unicode': 8327, 'contours': [1]}, {'name': 'eight.subs', 'unicode': 8328, 'contours': [3]}, {'name': 'nine.subs', 'unicode': 8329, 'contours': [2]}, {'name': 'uni208A', 'unicode': 8330, 'contours': [1]}, {'name': 'uni208B', 'unicode': 8331, 'contours': [1]}, {'name': 'uni208C', 'unicode': 8332, 'contours': [2]}, {'name': 'parenleft.subs', 'unicode': 8333, 'contours': [1]}, {'name': 'parenright.subs', 'unicode': 8334, 'contours': [1]}, {'name': 'uni00A0', 'unicode': 160, 'contours': [0]}, {'name': 'colonmonetary', 'unicode': 8353, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'cent', 'unicode': 162, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'sterling', 'unicode': 163, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'currency', 'unicode': 164, 'contours': [2]}, {'name': 'yen', 'unicode': 165, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni20A6', 'unicode': 8358, 'contours': [1, 3, 5]}, {'name': 'peseta', 'unicode': 8359, 'contours': [2, 3, 4]}, {'name': 'dieresis', 'unicode': 168, 'contours': [2]}, {'name': 'uni20A9', 'unicode': 8361, 'contours': [1, 3, 4, 7]}, {'name': 'ordfeminine', 'unicode': 170, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'guillemotleft', 'unicode': 171, 'contours': [2]}, {'name': 'Euro', 'unicode': 8364, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni00AD', 'unicode': 173, 'contours': [0]}, {'name': 'uni20AE', 'unicode': 8366, 'contours': [1]}, {'name': 'macron', 'unicode': 175, 'contours': [1]}, {'name': 'degree', 'unicode': 176, 'contours': [2]}, {'name': 'plusminus', 'unicode': 177, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni20B2', 'unicode': 8370, 'contours': [1, 2, 3]}, {'name': 'three.sups', 'unicode': 179, 'contours': [1]}, {'name': 'uni20B4', 'unicode': 8372, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni20B5', 'unicode': 8373, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'paragraph', 'unicode': 182, 'contours': [1, 2, 3]}, {'name': 'periodcentered', 'unicode': 183, 'contours': [1]}, {'name': 'uni20B8', 'unicode': 8376, 'contours': [2]}, {'name': 'one.sups', 'unicode': 185, 'contours': [1]}, {'name': 'uni20BA', 'unicode': 8378, 'contours': [1]}, {'name': 'guillemotright', 'unicode': 187, 'contours': [2]}, {'name': 'onequarter', 'unicode': 188, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni20BD', 'unicode': 8381, 'contours': [2]}, {'name': 'threequarters', 'unicode': 190, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni20BF', 'unicode': 8383, 'contours': [3]}, {'name': 'Agrave', 'unicode': 192, 'contours': [3]}, {'name': 'dagger', 'unicode': 8224, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Acircumflex', 'unicode': 194, 'contours': [3]}, {'name': 'Atilde', 'unicode': 195, 'contours': [3]}, {'name': 'Adieresis', 'unicode': 196, 'contours': [4]}, {'name': 'Aring', 'unicode': 197, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'AE', 'unicode': 198, 'contours': [2]}, {'name': 'Ccedilla', 'unicode': 199, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Egrave', 'unicode': 200, 'contours': [2]}, {'name': 'Eacute', 'unicode': 201, 'contours': [2]}, {'name': 'Ecircumflex', 'unicode': 202, 'contours': [2]}, {'name': 'Edieresis', 'unicode': 203, 'contours': [3]}, {'name': 'Igrave', 'unicode': 204, 'contours': [2]}, {'name': 'Iacute', 'unicode': 205, 'contours': [2]}, {'name': 'Icircumflex', 'unicode': 206, 'contours': [2]}, {'name': 'Idieresis', 'unicode': 207, 'contours': [3]}, {'name': 'Eth', 'unicode': 208, 'contours': [2]}, {'name': 'Ntilde', 'unicode': 209, 'contours': [2]}, {'name': 'Ograve', 'unicode': 210, 'contours': [3]}, {'name': 'Oacute', 'unicode': 211, 'contours': [3]}, {'name': 'Ocircumflex', 'unicode': 212, 'contours': [3]}, {'name': 'Otilde', 'unicode': 213, 'contours': [3]}, {'name': 'Odieresis', 'unicode': 214, 'contours': [4]}, {'name': 'multiply', 'unicode': 215, 'contours': [1]}, {'name': 'Oslash', 'unicode': 216, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'Ugrave', 'unicode': 217, 'contours': [2]}, {'name': 'Uacute', 'unicode': 218, 'contours': [2]}, {'name': 'Ucircumflex', 'unicode': 219, 'contours': [2]}, {'name': 'Udieresis', 'unicode': 220, 'contours': [3]}, {'name': 'Yacute', 'unicode': 221, 'contours': [2]}, {'name': 'Thorn', 'unicode': 222, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'germandbls', 'unicode': 223, 'contours': [1]}, {'name': 'agrave', 'unicode': 224, 'contours': [3]}, {'name': 'aacute', 'unicode': 225, 'contours': [3]}, {'name': 'acircumflex', 'unicode': 226, 'contours': [3]}, {'name': 'atilde', 'unicode': 227, 'contours': [3]}, {'name': 'adieresis', 'unicode': 228, 'contours': [4]}, {'name': 'aring', 'unicode': 229, 'contours': [4]}, {'name': 'ae', 'unicode': 230, 'contours': [3]}, {'name': 'ccedilla', 'unicode': 231, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'egrave', 'unicode': 232, 'contours': [3]}, {'name': 'eacute', 'unicode': 233, 'contours': [3]}, {'name': 'ecircumflex', 'unicode': 234, 'contours': [3]}, {'name': 'edieresis', 'unicode': 235, 'contours': [4]}, {'name': 'igrave', 'unicode': 236, 'contours': [2]}, {'name': 'iacute', 'unicode': 237, 'contours': [2]}, {'name': 'icircumflex', 'unicode': 238, 'contours': [2]}, {'name': 'idieresis', 'unicode': 239, 'contours': [3]}, {'name': 'eth', 'unicode': 240, 'contours': [2]}, {'name': 'ntilde', 'unicode': 241, 'contours': [2]}, {'name': 'ograve', 'unicode': 242, 'contours': [3]}, {'name': 'oacute', 'unicode': 243, 'contours': [3]}, {'name': 'ocircumflex', 'unicode': 244, 'contours': [3]}, {'name': 'otilde', 'unicode': 245, 'contours': [3]}, {'name': 'odieresis', 'unicode': 246, 'contours': [4]}, {'name': 'divide', 'unicode': 247, 'contours': [3]}, {'name': 'oslash', 'unicode': 248, 'contours': [3]}, {'name': 'ugrave', 'unicode': 249, 'contours': [2]}, {'name': 'uacute', 'unicode': 250, 'contours': [2]}, {'name': 'ucircumflex', 'unicode': 251, 'contours': [2]}, {'name': 'udieresis', 'unicode': 252, 'contours': [3]}, {'name': 'yacute', 'unicode': 253, 'contours': [2]}, {'name': 'thorn', 'unicode': 254, 'contours': [2]}, {'name': 'ydieresis', 'unicode': 255, 'contours': [3]}, {'name': 'Amacron', 'unicode': 256, 'contours': [3]}, {'name': 'amacron', 'unicode': 257, 'contours': [3]}, {'name': 'Abreve', 'unicode': 258, 'contours': [3]}, {'name': 'abreve', 'unicode': 259, 'contours': [3]}, {'name': 'Aogonek', 'unicode': 260, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'aogonek', 'unicode': 261, 'contours': [2]}, {'name': 'Cacute', 'unicode': 262, 'contours': [2]}, {'name': 'cacute', 'unicode': 263, 'contours': [2]}, {'name': 'Ccircumflex', 'unicode': 264, 'contours': [2]}, {'name': 'ccircumflex', 'unicode': 265, 'contours': [2]}, {'name': 'Cdotaccent', 'unicode': 266, 'contours': [2]}, {'name': 'cdotaccent', 'unicode': 267, 'contours': [2]}, {'name': 'Ccaron', 'unicode': 268, 'contours': [2]}, {'name': 'ccaron', 'unicode': 269, 'contours': [2]}, {'name': 'Dcaron', 'unicode': 270, 'contours': [3]}, {'name': 'dcaron', 'unicode': 271, 'contours': [3]}, {'name': 'Dcroat', 'unicode': 272, 'contours': [2]}, {'name': 'dcroat', 'unicode': 273, 'contours': [2]}, {'name': 'Emacron', 'unicode': 274, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2113', 'unicode': 8467, 'contours': [2]}, {'name': 'Ebreve', 'unicode': 276, 'contours': [2]}, {'name': 'ebreve', 'unicode': 277, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2116', 'unicode': 8470, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'edotaccent', 'unicode': 279, 'contours': [3]}, {'name': 'Eogonek', 'unicode': 280, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'eogonek', 'unicode': 281, 'contours': [2]}, {'name': 'Ecaron', 'unicode': 282, 'contours': [2]}, {'name': 'ecaron', 'unicode': 283, 'contours': [3]}, {'name': 'Gcircumflex', 'unicode': 284, 'contours': [2]}, {'name': 'gcircumflex', 'unicode': 285, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'Gbreve', 'unicode': 286, 'contours': [2]}, {'name': 'gbreve', 'unicode': 287, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni2120', 'unicode': 8480, 'contours': [2]}, {'name': 'gdotaccent', 'unicode': 289, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni0122', 'unicode': 290, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0123', 'unicode': 291, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'Hcircumflex', 'unicode': 292, 'contours': [2]}, {'name': 'hcircumflex', 'unicode': 293, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2126', 'unicode': 8486, 'contours': [1]}, {'name': 'hbar', 'unicode': 295, 'contours': [1]}, {'name': 'Itilde', 'unicode': 296, 'contours': [2]}, {'name': 'itilde', 'unicode': 297, 'contours': [2]}, {'name': 'Imacron', 'unicode': 298, 'contours': [2]}, {'name': 'imacron', 'unicode': 299, 'contours': [2]}, {'name': 'Ibreve', 'unicode': 300, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2032', 'unicode': 8242, 'contours': [1]}, {'name': 'estimated', 'unicode': 8494, 'contours': [2]}, {'name': 'iogonek', 'unicode': 303, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'Idotaccent', 'unicode': 304, 'contours': [2]}, {'name': 'dotlessi', 'unicode': 305, 'contours': [1]}, {'name': 'IJ', 'unicode': 306, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni2033', 'unicode': 8243, 'contours': [2]}, {'name': 'Jcircumflex', 'unicode': 308, 'contours': [2]}, {'name': 'jcircumflex', 'unicode': 309, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0136', 'unicode': 310, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni0137', 'unicode': 311, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'kgreenlandic', 'unicode': 312, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Lacute', 'unicode': 313, 'contours': [2]}, {'name': 'lacute', 'unicode': 314, 'contours': [2]}, {'name': 'uni013B', 'unicode': 315, 'contours': [2]}, {'name': 'uni013C', 'unicode': 316, 'contours': [2]}, {'name': 'Lcaron', 'unicode': 317, 'contours': [2]}, {'name': 'lcaron', 'unicode': 318, 'contours': [2]}, {'name': 'Ldot', 'unicode': 319, 'contours': [2]}, {'name': 'ldot', 'unicode': 320, 'contours': [2]}, {'name': 'Lslash', 'unicode': 321, 'contours': [1]}, {'name': 'lslash', 'unicode': 322, 'contours': [1]}, {'name': 'Nacute', 'unicode': 323, 'contours': [2]}, {'name': 'nacute', 'unicode': 324, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0145', 'unicode': 325, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0146', 'unicode': 326, 'contours': [2]}, {'name': 'Ncaron', 'unicode': 327, 'contours': [2]}, {'name': 'ncaron', 'unicode': 328, 'contours': [2]}, {'name': 'napostrophe', 'unicode': 329, 'contours': [2]}, {'name': 'Eng', 'unicode': 330, 'contours': [1]}, {'name': 'eng', 'unicode': 331, 'contours': [1]}, {'name': 'Omacron', 'unicode': 332, 'contours': [3]}, {'name': 'omacron', 'unicode': 333, 'contours': [3]}, {'name': 'uni014E', 'unicode': 334, 'contours': [3]}, {'name': 'uni014F', 'unicode': 335, 'contours': [3]}, {'name': 'Ohungarumlaut', 'unicode': 336, 'contours': [4]}, {'name': 'ohungarumlaut', 'unicode': 337, 'contours': [4]}, {'name': 'OE', 'unicode': 338, 'contours': [2]}, {'name': 'onethird', 'unicode': 8531, 'contours': [3]}, {'name': 'twothirds', 'unicode': 8532, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'racute', 'unicode': 341, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0156', 'unicode': 342, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0157', 'unicode': 343, 'contours': [2]}, {'name': 'Rcaron', 'unicode': 344, 'contours': [3]}, {'name': 'rcaron', 'unicode': 345, 'contours': [2]}, {'name': 'Sacute', 'unicode': 346, 'contours': [2]}, {'name': 'oneeighth', 'unicode': 8539, 'contours': [5]}, {'name': 'Scircumflex', 'unicode': 348, 'contours': [2]}, {'name': 'scircumflex', 'unicode': 349, 'contours': [2]}, {'name': 'uni015E', 'unicode': 350, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni015F', 'unicode': 351, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Scaron', 'unicode': 352, 'contours': [2]}, {'name': 'scaron', 'unicode': 353, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0162', 'unicode': 354, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0163', 'unicode': 355, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Tcaron', 'unicode': 356, 'contours': [2]}, {'name': 'tcaron', 'unicode': 357, 'contours': [2]}, {'name': 'Tbar', 'unicode': 358, 'contours': [1]}, {'name': 'tbar', 'unicode': 359, 'contours': [1]}, {'name': 'Utilde', 'unicode': 360, 'contours': [2]}, {'name': 'less', 'unicode': 60, 'contours': [1]}, {'name': 'Umacron', 'unicode': 362, 'contours': [2]}, {'name': 'umacron', 'unicode': 363, 'contours': [2]}, {'name': 'Ubreve', 'unicode': 364, 'contours': [2]}, {'name': 'ubreve', 'unicode': 365, 'contours': [2]}, {'name': 'Uring', 'unicode': 366, 'contours': [3]}, {'name': 'uring', 'unicode': 367, 'contours': [3]}, {'name': 'Uhungarumlaut', 'unicode': 368, 'contours': [3]}, {'name': 'uhungarumlaut', 'unicode': 369, 'contours': [3]}, {'name': 'Uogonek', 'unicode': 370, 'contours': [1]}, {'name': 'uogonek', 'unicode': 371, 'contours': [1]}, {'name': 'Wcircumflex', 'unicode': 372, 'contours': [2]}, {'name': 'wcircumflex', 'unicode': 373, 'contours': [2]}, {'name': 'Ycircumflex', 'unicode': 374, 'contours': [2]}, {'name': 'ycircumflex', 'unicode': 375, 'contours': [2]}, {'name': 'Ydieresis', 'unicode': 376, 'contours': [3]}, {'name': 'Zacute', 'unicode': 377, 'contours': [2]}, {'name': 'zacute', 'unicode': 378, 'contours': [2]}, {'name': 'Zdotaccent', 'unicode': 379, 'contours': [2]}, {'name': 'zdotaccent', 'unicode': 380, 'contours': [2]}, {'name': 'Zcaron', 'unicode': 381, 'contours': [2]}, {'name': 'zcaron', 'unicode': 382, 'contours': [2]}, {'name': 'longs', 'unicode': 383, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0180', 'unicode': 384, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0181', 'unicode': 385, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0182', 'unicode': 386, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0183', 'unicode': 387, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0184', 'unicode': 388, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0185', 'unicode': 389, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0186', 'unicode': 390, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0187', 'unicode': 391, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0188', 'unicode': 392, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0189', 'unicode': 393, 'contours': [2]}, {'name': 'uni018A', 'unicode': 394, 'contours': [2]}, {'name': 'uni018B', 'unicode': 395, 'contours': [2]}, {'name': 'uni018C', 'unicode': 396, 'contours': [2]}, {'name': 'uni018D', 'unicode': 397, 'contours': [2]}, {'name': 'uni018E', 'unicode': 398, 'contours': [1]}, {'name': 'uni018F', 'unicode': 399, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2190', 'unicode': 8592, 'contours': [1]}, {'name': 'arrowup', 'unicode': 8593, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2192', 'unicode': 8594, 'contours': [1]}, {'name': 'arrowdown', 'unicode': 8595, 'contours': [1]}, {'name': 'arrowboth', 'unicode': 8596, 'contours': [1]}, {'name': 'arrowupdn', 'unicode': 8597, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2196', 'unicode': 8598, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2197', 'unicode': 8599, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2198', 'unicode': 8600, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0199', 'unicode': 409, 'contours': [1]}, {'name': 'uni019A', 'unicode': 410, 'contours': [1]}, {'name': 'uni019B', 'unicode': 411, 'contours': [1]}, {'name': 'uni019C', 'unicode': 412, 'contours': [1]}, {'name': 'uni019D', 'unicode': 413, 'contours': [1]}, {'name': 'uni019E', 'unicode': 414, 'contours': [1]}, {'name': 'uni019F', 'unicode': 415, 'contours': [3]}, {'name': 'Ohorn', 'unicode': 416, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'ohorn', 'unicode': 417, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01A2', 'unicode': 418, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01A3', 'unicode': 419, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01A4', 'unicode': 420, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01A5', 'unicode': 421, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01A6', 'unicode': 422, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01A7', 'unicode': 423, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01A8', 'unicode': 424, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01A9', 'unicode': 425, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01AA', 'unicode': 426, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2047', 'unicode': 8263, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01AC', 'unicode': 428, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01AD', 'unicode': 429, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01AE', 'unicode': 430, 'contours': [1]}, {'name': 'Uhorn', 'unicode': 431, 'contours': [1]}, {'name': 'uhorn', 'unicode': 432, 'contours': [1]}, {'name': 'H', 'unicode': 72, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B2', 'unicode': 434, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B3', 'unicode': 435, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B4', 'unicode': 436, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B5', 'unicode': 437, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B6', 'unicode': 438, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B7', 'unicode': 439, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B8', 'unicode': 440, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B9', 'unicode': 441, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01BA', 'unicode': 442, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01BB', 'unicode': 443, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01BC', 'unicode': 444, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01BD', 'unicode': 445, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01BE', 'unicode': 446, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01BF', 'unicode': 447, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01C0', 'unicode': 448, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01C1', 'unicode': 449, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01C2', 'unicode': 450, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01C3', 'unicode': 451, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01C4', 'unicode': 452, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01C5', 'unicode': 453, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01C6', 'unicode': 454, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01C7', 'unicode': 455, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01C8', 'unicode': 456, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01C9', 'unicode': 457, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01CA', 'unicode': 458, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01CB', 'unicode': 459, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01CC', 'unicode': 460, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01CD', 'unicode': 461, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01CE', 'unicode': 462, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01CF', 'unicode': 463, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01D0', 'unicode': 464, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01D1', 'unicode': 465, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01D2', 'unicode': 466, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01D3', 'unicode': 467, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01D4', 'unicode': 468, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01D5', 'unicode': 469, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01D6', 'unicode': 470, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01D7', 'unicode': 471, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01D8', 'unicode': 472, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01D9', 'unicode': 473, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01DA', 'unicode': 474, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01DB', 'unicode': 475, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01DC', 'unicode': 476, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01DD', 'unicode': 477, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01DE', 'unicode': 478, 'contours': [5]}, {'name': 'uni01DF', 'unicode': 479, 'contours': [5]}, {'name': 'uni01E0', 'unicode': 480, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01E1', 'unicode': 481, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01E2', 'unicode': 482, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01E3', 'unicode': 483, 'contours': [4]}, {'name': 'uni01E4', 'unicode': 484, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01E5', 'unicode': 485, 'contours': [2]}, {'name': 'Gcaron', 'unicode': 486, 'contours': [2]}, {'name': 'gcaron', 'unicode': 487, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni01E8', 'unicode': 488, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01E9', 'unicode': 489, 'contours': [2]}, {'name': 'Oogonek', 'unicode': 490, 'contours': [2]}, {'name': 'oogonek', 'unicode': 491, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01EC', 'unicode': 492, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01ED', 'unicode': 493, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01EE', 'unicode': 494, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01EF', 'unicode': 495, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01F0', 'unicode': 496, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01F1', 'unicode': 497, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01F2', 'unicode': 498, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01F3', 'unicode': 499, 'contours': [3]}, {'name': 'Gacute', 'unicode': 500, 'contours': [2]}, {'name': 'gacute', 'unicode': 501, 'contours': [3]}, {'name': 'uni01F6', 'unicode': 502, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01F7', 'unicode': 503, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01F8', 'unicode': 504, 'contours': [2]}, {'name': 'uni01F9', 'unicode': 505, 'contours': [2]}, {'name': 'Aringacute', 'unicode': 506, 'contours': [3, 4, 5]}, {'name': 'aringacute', 'unicode': 507, 'contours': [4, 5]}, {'name': 'AEacute', 'unicode': 508, 'contours': [3]}, {'name': 'aeacute', 'unicode': 509, 'contours': [4]}, {'name': 'Oslashacute', 'unicode': 510, 'contours': [4]}, {'name': 'oslashacute', 'unicode': 511, 'contours': [4]}, {'name': 'Adblgrave', 'unicode': 512, 'contours': [4]}, {'name': 'adblgrave', 'unicode': 513, 'contours': [4]}, {'name': 'partialdiff', 'unicode': 8706, 'contours': [2]}, {'name': 'ainvertedbreve', 'unicode': 515, 'contours': [3]}, {'name': 'Edblgrave', 'unicode': 516, 'contours': [3]}, {'name': 'edblgrave', 'unicode': 517, 'contours': [4]}, {'name': 'uni2206', 'unicode': 8710, 'contours': [2]}, {'name': 'einvertedbreve', 'unicode': 519, 'contours': [3]}, {'name': 'Idblgrave', 'unicode': 520, 'contours': [3]}, {'name': 'idblgrave', 'unicode': 521, 'contours': [3]}, {'name': 'Iinvertedbreve', 'unicode': 522, 'contours': [2]}, {'name': 'iinvertedbreve', 'unicode': 523, 'contours': [2]}, {'name': 'Odblgrave', 'unicode': 524, 'contours': [4]}, {'name': 'odblgrave', 'unicode': 525, 'contours': [4]}, {'name': 'Oinvertedbreve', 'unicode': 526, 'contours': [3]}, {'name': 'product', 'unicode': 8719, 'contours': [1]}, {'name': 'Rdblgrave', 'unicode': 528, 'contours': [4]}, {'name': 'summation', 'unicode': 8721, 'contours': [1]}, {'name': 'minus', 'unicode': 8722, 'contours': [1]}, {'name': 'rinvertedbreve', 'unicode': 531, 'contours': [2]}, {'name': 'Udblgrave', 'unicode': 532, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2215', 'unicode': 8725, 'contours': [1]}, {'name': 'Uinvertedbreve', 'unicode': 534, 'contours': [2]}, {'name': 'uinvertedbreve', 'unicode': 535, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0218', 'unicode': 536, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2219', 'unicode': 8729, 'contours': [1]}, {'name': 'uni021A', 'unicode': 538, 'contours': [2]}, {'name': 'uni021B', 'unicode': 539, 'contours': [2]}, {'name': 'uni021C', 'unicode': 540, 'contours': [1]}, {'name': 'uni021D', 'unicode': 541, 'contours': [1]}, {'name': 'infinity', 'unicode': 8734, 'contours': [3]}, {'name': 'uni021F', 'unicode': 543, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0220', 'unicode': 544, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0221', 'unicode': 545, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0222', 'unicode': 546, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0223', 'unicode': 547, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0224', 'unicode': 548, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0225', 'unicode': 549, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0226', 'unicode': 550, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0227', 'unicode': 551, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0228', 'unicode': 552, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0229', 'unicode': 553, 'contours': [2]}, {'name': 'uni022A', 'unicode': 554, 'contours': [5]}, {'name': 'integral', 'unicode': 8747, 'contours': [1]}, {'name': 'uni022C', 'unicode': 556, 'contours': [4]}, {'name': 'uni022D', 'unicode': 557, 'contours': [4]}, {'name': 'uni022E', 'unicode': 558, 'contours': [3]}, {'name': 'uni022F', 'unicode': 559, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0230', 'unicode': 560, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0231', 'unicode': 561, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0232', 'unicode': 562, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0233', 'unicode': 563, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0234', 'unicode': 564, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0235', 'unicode': 565, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0236', 'unicode': 566, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0237', 'unicode': 567, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0238', 'unicode': 568, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0239', 'unicode': 569, 'contours': [3]}, {'name': 'uni023A', 'unicode': 570, 'contours': [3]}, {'name': 'uni023B', 'unicode': 571, 'contours': [2]}, {'name': 'uni023C', 'unicode': 572, 'contours': [2]}, {'name': 'uni023D', 'unicode': 573, 'contours': [1]}, {'name': 'uni023E', 'unicode': 574, 'contours': [2]}, {'name': 'uni023F', 'unicode': 575, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0240', 'unicode': 576, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0241', 'unicode': 577, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0242', 'unicode': 578, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0243', 'unicode': 579, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0244', 'unicode': 580, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0245', 'unicode': 581, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0246', 'unicode': 582, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0247', 'unicode': 583, 'contours': [4]}, {'name': 'approxequal', 'unicode': 8776, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0249', 'unicode': 585, 'contours': [2]}, {'name': 'uni024A', 'unicode': 586, 'contours': [2]}, {'name': 'uni024B', 'unicode': 587, 'contours': [2]}, {'name': 'uni024C', 'unicode': 588, 'contours': [2]}, {'name': 'uni024D', 'unicode': 589, 'contours': [1]}, {'name': 'uni024E', 'unicode': 590, 'contours': [2]}, {'name': 'uni024F', 'unicode': 591, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0251', 'unicode': 593, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2254', 'unicode': 8788, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0259', 'unicode': 601, 'contours': [2]}, {'name': 'uni225C', 'unicode': 8796, 'contours': [4]}, {'name': 'notequal', 'unicode': 8800, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0261', 'unicode': 609, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2262', 'unicode': 8802, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2263', 'unicode': 8803, 'contours': [4]}, {'name': 'lessequal', 'unicode': 8804, 'contours': [2]}, {'name': 'greaterequal', 'unicode': 8805, 'contours': [2]}, {'name': 'uni226A', 'unicode': 8810, 'contours': [2]}, {'name': 'uni226B', 'unicode': 8811, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2270', 'unicode': 8816, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2271', 'unicode': 8817, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0272', 'unicode': 626, 'contours': [1]}, {'name': 'uni211D', 'unicode': 8477, 'contours': [3]}, {'name': 'propersubset', 'unicode': 8834, 'contours': [1]}, {'name': 'propersuperset', 'unicode': 8835, 'contours': [1]}, {'name': 'notsubset', 'unicode': 8836, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2285', 'unicode': 8837, 'contours': [2]}, {'name': 'reflexsubset', 'unicode': 8838, 'contours': [2]}, {'name': 'reflexsuperset', 'unicode': 8839, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2288', 'unicode': 8840, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2289', 'unicode': 8841, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0292', 'unicode': 658, 'contours': [1]}, {'name': 'circleplus', 'unicode': 8853, 'contours': [3]}, {'name': 'p', 'unicode': 112, 'contours': [2]}, {'name': 'i.sups', 'unicode': 8305, 'contours': [2]}, {'name': 'h.sups', 'unicode': 688, 'contours': [1]}, {'name': 'j.sups', 'unicode': 690, 'contours': [2]}, {'name': 'r.sups', 'unicode': 691, 'contours': [1]}, {'name': 'w.sups', 'unicode': 695, 'contours': [1]}, {'name': 'y.sups', 'unicode': 696, 'contours': [1]}, {'name': 'four.sups', 'unicode': 8308, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni02BA', 'unicode': 698, 'contours': [2]}, {'name': 'uni02BB', 'unicode': 699, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02BC', 'unicode': 700, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02BE', 'unicode': 702, 'contours': [1]}, {'name': 'five.sups', 'unicode': 8309, 'contours': [1]}, {'name': 'six.sups', 'unicode': 8310, 'contours': [2]}, {'name': 'circumflex', 'unicode': 710, 'contours': [1]}, {'name': 'caron', 'unicode': 711, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02C8', 'unicode': 712, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02C9', 'unicode': 713, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02CA', 'unicode': 714, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02CB', 'unicode': 715, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02CC', 'unicode': 716, 'contours': [1]}, {'name': 'eight.sups', 'unicode': 8312, 'contours': [3]}, {'name': 'y', 'unicode': 121, 'contours': [1]}, {'name': 'breve', 'unicode': 728, 'contours': [1]}, {'name': 'dotaccent', 'unicode': 729, 'contours': [1]}, {'name': 'ring', 'unicode': 730, 'contours': [2]}, {'name': 'ogonek', 'unicode': 731, 'contours': [1]}, {'name': 'tilde', 'unicode': 732, 'contours': [1]}, {'name': 'hungarumlaut', 'unicode': 733, 'contours': [2]}, {'name': 'l.sups', 'unicode': 737, 'contours': [1]}, {'name': 's.sups', 'unicode': 738, 'contours': [1]}, {'name': 'x.sups', 'unicode': 739, 'contours': [1]}, {'name': 'uni207C', 'unicode': 8316, 'contours': [2]}, {'name': 'parenleft.sups', 'unicode': 8317, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02F3', 'unicode': 755, 'contours': [2]}, {'name': 'parenright.sups', 'unicode': 8318, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0300', 'unicode': 768, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0301', 'unicode': 769, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0302', 'unicode': 770, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0303', 'unicode': 771, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0304', 'unicode': 772, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0306', 'unicode': 774, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0307', 'unicode': 775, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0308', 'unicode': 776, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0309', 'unicode': 777, 'contours': [1]}, {'name': 'uni030A', 'unicode': 778, 'contours': [2]}, {'name': 'uni030B', 'unicode': 779, 'contours': [2]}, {'name': 'uni030C', 'unicode': 780, 'contours': [1]}, {'name': 'uni030F', 'unicode': 783, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0311', 'unicode': 785, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0312', 'unicode': 786, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0313', 'unicode': 787, 'contours': [1]}, {'name': 'uni031B', 'unicode': 795, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0323', 'unicode': 803, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0324', 'unicode': 804, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0325', 'unicode': 805, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0326', 'unicode': 806, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0327', 'unicode': 807, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0328', 'unicode': 808, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0329', 'unicode': 809, 'contours': [1]}, {'name': 'uni032E', 'unicode': 814, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0331', 'unicode': 817, 'contours': [1]}, {'name': 'tildeoverlaycomb', 'unicode': 820, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0335', 'unicode': 821, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0336', 'unicode': 822, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0337', 'unicode': 823, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0338', 'unicode': 824, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0342', 'unicode': 834, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0343', 'unicode': 835, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0344', 'unicode': 836, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0345', 'unicode': 837, 'contours': [1]}, {'name': '.null', 'unicode': 29, 'contours': [0]}, {'name': 'uni0374', 'unicode': 884, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0375', 'unicode': 885, 'contours': [1]}, {'name': 'uni037A', 'unicode': 890, 'contours': [1]}, {'name': 'uni037E', 'unicode': 894, 'contours': [2]}, {'name': 'tonos', 'unicode': 900, 'contours': [1]}, {'name': 'dieresistonos', 'unicode': 901, 'contours': [3]}, {'name': 'Alphatonos', 'unicode': 902, 'contours': [3]}, {'name': 'anoteleia', 'unicode': 903, 'contours': [1]}, {'name': 'Epsilontonos', 'unicode': 904, 'contours': [2]}, {'name': 'Etatonos', 'unicode': 905, 'contours': [2]}, {'name': 'Iotatonos', 'unicode': 906, 'contours': [2]}, {'name': 'Omicrontonos', 'unicode': 908, 'contours': [3]}, {'name': 'Upsilontonos', 'unicode': 910, 'contours': [2]}, {'name': 'Omegatonos', 'unicode': 911, 'contours': [2]}, {'name': 'iotadieresistonos', 'unicode': 912, 'contours': [4]}, {'name': 'Alpha', 'unicode': 913, 'contours': [2]}, {'name': 'Beta', 'unicode': 914, 'contours': [3]}, {'name': 'Gamma', 'unicode': 915, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0394', 'unicode': 916, 'contours': [2]}, {'name': 'Epsilon', 'unicode': 917, 'contours': [1]}, {'name': 'Zeta', 'unicode': 918, 'contours': [1]}, {'name': 'Eta', 'unicode': 919, 'contours': [1]}, {'name': 'Theta', 'unicode': 920, 'contours': [3]}, {'name': 'Iota', 'unicode': 921, 'contours': [1]}, {'name': 'Kappa', 'unicode': 922, 'contours': [1]}, {'name': 'Lambda', 'unicode': 923, 'contours': [1]}, {'name': 'Mu', 'unicode': 924, 'contours': [1]}, {'name': 'Nu', 'unicode': 925, 'contours': [1]}, {'name': 'Xi', 'unicode': 926, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'Omicron', 'unicode': 927, 'contours': [2]}, {'name': 'Pi', 'unicode': 928, 'contours': [1]}, {'name': 'Rho', 'unicode': 929, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Sigma', 'unicode': 931, 'contours': [1]}, {'name': 'Tau', 'unicode': 932, 'contours': [1]}, {'name': 'Upsilon', 'unicode': 933, 'contours': [1]}, {'name': 'Phi', 'unicode': 934, 'contours': [3]}, {'name': 'Chi', 'unicode': 935, 'contours': [1]}, {'name': 'Psi', 'unicode': 936, 'contours': [1]}, {'name': 'uni03A9', 'unicode': 937, 'contours': [1]}, {'name': 'Iotadieresis', 'unicode': 938, 'contours': [3]}, {'name': 'Upsilondieresis', 'unicode': 939, 'contours': [3]}, {'name': 'alphatonos', 'unicode': 940, 'contours': [3]}, {'name': 'epsilontonos', 'unicode': 941, 'contours': [2]}, {'name': 'etatonos', 'unicode': 942, 'contours': [2]}, {'name': 'iotatonos', 'unicode': 943, 'contours': [2]}, {'name': 'upsilondieresistonos', 'unicode': 944, 'contours': [4]}, {'name': 'alpha', 'unicode': 945, 'contours': [2]}, {'name': 'beta', 'unicode': 946, 'contours': [2]}, {'name': 'gamma', 'unicode': 947, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'delta', 'unicode': 948, 'contours': [2]}, {'name': 'epsilon', 'unicode': 949, 'contours': [1]}, {'name': 'zeta', 'unicode': 950, 'contours': [1]}, {'name': 'eta', 'unicode': 951, 'contours': [1]}, {'name': 'theta', 'unicode': 952, 'contours': [3]}, {'name': 'iota', 'unicode': 953, 'contours': [1]}, {'name': 'kappa', 'unicode': 954, 'contours': [1]}, {'name': 'lambda', 'unicode': 955, 'contours': [1]}, {'name': 'uni03BC', 'unicode': 956, 'contours': [1]}, {'name': 'nu', 'unicode': 957, 'contours': [1]}, {'name': 'xi', 'unicode': 958, 'contours': [1]}, {'name': 'omicron', 'unicode': 959, 'contours': [2]}, {'name': 'pi', 'unicode': 960, 'contours': [1]}, {'name': 'rho', 'unicode': 961, 'contours': [2]}, {'name': 'uni03C2', 'unicode': 962, 'contours': [1]}, {'name': 'sigma', 'unicode': 963, 'contours': [2]}, {'name': 'tau', 'unicode': 964, 'contours': [1]}, {'name': 'upsilon', 'unicode': 965, 'contours': [1]}, {'name': 'phi', 'unicode': 966, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'exclamdown', 'unicode': 161, 'contours': [2]}, {'name': 'psi', 'unicode': 968, 'contours': [1]}, {'name': 'omega', 'unicode': 969, 'contours': [1]}, {'name': 'iotadieresis', 'unicode': 970, 'contours': [3]}, {'name': 'upsilondieresis', 'unicode': 971, 'contours': [3]}, {'name': 'omicrontonos', 'unicode': 972, 'contours': [3]}, {'name': 'upsilontonos', 'unicode': 973, 'contours': [2]}, {'name': 'omegatonos', 'unicode': 974, 'contours': [2]}, {'name': 'uni03CF', 'unicode': 975, 'contours': [1]}, {'name': 'theta1', 'unicode': 977, 'contours': [2]}, {'name': 'Upsilon1', 'unicode': 978, 'contours': [1]}, {'name': 'franc', 'unicode': 8355, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'omega1', 'unicode': 982, 'contours': [2]}, {'name': 'uni03D7', 'unicode': 983, 'contours': [1]}, {'name': 'uni03D9', 'unicode': 985, 'contours': [2]}, {'name': 'uni03DB', 'unicode': 987, 'contours': [1]}, {'name': 'uni03DD', 'unicode': 989, 'contours': [1]}, {'name': 'uni23DE', 'unicode': 9182, 'contours': [1]}, {'name': 'uni23DF', 'unicode': 9183, 'contours': [1]}, {'name': 'uni03E1', 'unicode': 993, 'contours': [1]}, {'name': 'exclam', 'unicode': 33, 'contours': [2]}, {'name': 'section', 'unicode': 167, 'contours': [2]}, {'name': 'rupee', 'unicode': 8360, 'contours': [3]}, {'name': 'copyright', 'unicode': 169, 'contours': [3]}, {'name': 'uni20AA', 'unicode': 8362, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0400', 'unicode': 1024, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0401', 'unicode': 1025, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0402', 'unicode': 1026, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0403', 'unicode': 1027, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0404', 'unicode': 1028, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0405', 'unicode': 1029, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0406', 'unicode': 1030, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0407', 'unicode': 1031, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0408', 'unicode': 1032, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0409', 'unicode': 1033, 'contours': [2]}, {'name': 'uni040A', 'unicode': 1034, 'contours': [2]}, {'name': 'uni040B', 'unicode': 1035, 'contours': [1]}, {'name': 'uni040C', 'unicode': 1036, 'contours': [2]}, {'name': 'uni040D', 'unicode': 1037, 'contours': [2]}, {'name': 'uni040E', 'unicode': 1038, 'contours': [2]}, {'name': 'uni040F', 'unicode': 1039, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0410', 'unicode': 1040, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0411', 'unicode': 1041, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0412', 'unicode': 1042, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0413', 'unicode': 1043, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0414', 'unicode': 1044, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0415', 'unicode': 1045, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0416', 'unicode': 1046, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0417', 'unicode': 1047, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0418', 'unicode': 1048, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0419', 'unicode': 1049, 'contours': [2]}, {'name': 'uni041A', 'unicode': 1050, 'contours': [1]}, {'name': 'uni041B', 'unicode': 1051, 'contours': [1]}, {'name': 'uni041C', 'unicode': 1052, 'contours': [1]}, {'name': 'uni041D', 'unicode': 1053, 'contours': [1]}, {'name': 'uni041E', 'unicode': 1054, 'contours': [2]}, {'name': 'uni041F', 'unicode': 1055, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0420', 'unicode': 1056, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0421', 'unicode': 1057, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0422', 'unicode': 1058, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0423', 'unicode': 1059, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0424', 'unicode': 1060, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0425', 'unicode': 1061, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0426', 'unicode': 1062, 'contours': [1]}, {'name': 'uni20B1', 'unicode': 8369, 'contours': [1, 2, 4]}, {'name': 'uni0428', 'unicode': 1064, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0429', 'unicode': 1065, 'contours': [1]}, {'name': 'uni042A', 'unicode': 1066, 'contours': [2]}, {'name': 'uni042B', 'unicode': 1067, 'contours': [3]}, {'name': 'uni042C', 'unicode': 1068, 'contours': [2]}, {'name': 'uni042D', 'unicode': 1069, 'contours': [1]}, {'name': 'uni042E', 'unicode': 1070, 'contours': [2]}, {'name': 'uni042F', 'unicode': 1071, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0430', 'unicode': 1072, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0431', 'unicode': 1073, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0432', 'unicode': 1074, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0433', 'unicode': 1075, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0434', 'unicode': 1076, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0435', 'unicode': 1077, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0436', 'unicode': 1078, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0437', 'unicode': 1079, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0438', 'unicode': 1080, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0439', 'unicode': 1081, 'contours': [2]}, {'name': 'uni043A', 'unicode': 1082, 'contours': [1]}, {'name': 'uni043B', 'unicode': 1083, 'contours': [1]}, {'name': 'uni043C', 'unicode': 1084, 'contours': [1]}, {'name': 'uni043D', 'unicode': 1085, 'contours': [1]}, {'name': 'uni043E', 'unicode': 1086, 'contours': [2]}, {'name': 'uni043F', 'unicode': 1087, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0440', 'unicode': 1088, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0441', 'unicode': 1089, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0442', 'unicode': 1090, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0443', 'unicode': 1091, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0444', 'unicode': 1092, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0445', 'unicode': 1093, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0446', 'unicode': 1094, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0447', 'unicode': 1095, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0448', 'unicode': 1096, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0449', 'unicode': 1097, 'contours': [1]}, {'name': 'uni044A', 'unicode': 1098, 'contours': [2]}, {'name': 'uni044B', 'unicode': 1099, 'contours': [3]}, {'name': 'uni044C', 'unicode': 1100, 'contours': [2]}, {'name': 'uni044D', 'unicode': 1101, 'contours': [1]}, {'name': 'uni044E', 'unicode': 1102, 'contours': [2]}, {'name': 'uni044F', 'unicode': 1103, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0450', 'unicode': 1104, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0451', 'unicode': 1105, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0452', 'unicode': 1106, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0453', 'unicode': 1107, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0454', 'unicode': 1108, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0455', 'unicode': 1109, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0456', 'unicode': 1110, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0457', 'unicode': 1111, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0458', 'unicode': 1112, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0459', 'unicode': 1113, 'contours': [2]}, {'name': 'uni045A', 'unicode': 1114, 'contours': [2]}, {'name': 'uni045B', 'unicode': 1115, 'contours': [1]}, {'name': 'uni045C', 'unicode': 1116, 'contours': [2]}, {'name': 'uni045D', 'unicode': 1117, 'contours': [2]}, {'name': 'uni045E', 'unicode': 1118, 'contours': [2]}, {'name': 'uni045F', 'unicode': 1119, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0460', 'unicode': 1120, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0461', 'unicode': 1121, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0462', 'unicode': 1122, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0463', 'unicode': 1123, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0464', 'unicode': 1124, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0465', 'unicode': 1125, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0466', 'unicode': 1126, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0467', 'unicode': 1127, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0468', 'unicode': 1128, 'contours': [2]}, {'name': 'uni20BC', 'unicode': 8380, 'contours': [1]}, {'name': 'uni046A', 'unicode': 1130, 'contours': [2]}, {'name': 'uni046B', 'unicode': 1131, 'contours': [2]}, {'name': 'uni046C', 'unicode': 1132, 'contours': [2]}, {'name': 'uni046D', 'unicode': 1133, 'contours': [2]}, {'name': 'uni046E', 'unicode': 1134, 'contours': [2]}, {'name': 'onehalf', 'unicode': 189, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0470', 'unicode': 1136, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0471', 'unicode': 1137, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0472', 'unicode': 1138, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0473', 'unicode': 1139, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0474', 'unicode': 1140, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0475', 'unicode': 1141, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0476', 'unicode': 1142, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0477', 'unicode': 1143, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0478', 'unicode': 1144, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0479', 'unicode': 1145, 'contours': [3]}, {'name': 'uni047A', 'unicode': 1146, 'contours': [2]}, {'name': 'questiondown', 'unicode': 191, 'contours': [2]}, {'name': 'uni047C', 'unicode': 1148, 'contours': [3]}, {'name': 'uni047D', 'unicode': 1149, 'contours': [3]}, {'name': 'uni047E', 'unicode': 1150, 'contours': [2]}, {'name': 'uni047F', 'unicode': 1151, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0480', 'unicode': 1152, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0481', 'unicode': 1153, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0482', 'unicode': 1154, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0483', 'unicode': 1155, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0484', 'unicode': 1156, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0485', 'unicode': 1157, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0486', 'unicode': 1158, 'contours': [1]}, {'name': 'Aacute', 'unicode': 193, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0488', 'unicode': 1160, 'contours': [8]}, {'name': 'uni0489', 'unicode': 1161, 'contours': [8]}, {'name': 'uni048A', 'unicode': 1162, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni048B', 'unicode': 1163, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni048C', 'unicode': 1164, 'contours': [2]}, {'name': 'uni048D', 'unicode': 1165, 'contours': [2]}, {'name': 'uni048E', 'unicode': 1166, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni048F', 'unicode': 1167, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0490', 'unicode': 1168, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0491', 'unicode': 1169, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0492', 'unicode': 1170, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0493', 'unicode': 1171, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0494', 'unicode': 1172, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0495', 'unicode': 1173, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0496', 'unicode': 1174, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0497', 'unicode': 1175, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0498', 'unicode': 1176, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0499', 'unicode': 1177, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni049A', 'unicode': 1178, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni049B', 'unicode': 1179, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni049C', 'unicode': 1180, 'contours': [1]}, {'name': 'uni049D', 'unicode': 1181, 'contours': [1]}, {'name': 'uni049E', 'unicode': 1182, 'contours': [1]}, {'name': 'uni049F', 'unicode': 1183, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04A0', 'unicode': 1184, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04A1', 'unicode': 1185, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04A2', 'unicode': 1186, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04A3', 'unicode': 1187, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04A4', 'unicode': 1188, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04A5', 'unicode': 1189, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04A6', 'unicode': 1190, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04A7', 'unicode': 1191, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04A8', 'unicode': 1192, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04A9', 'unicode': 1193, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04AA', 'unicode': 1194, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04AB', 'unicode': 1195, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04AC', 'unicode': 1196, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04AD', 'unicode': 1197, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04AE', 'unicode': 1198, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04AF', 'unicode': 1199, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04B0', 'unicode': 1200, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04B1', 'unicode': 1201, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04B2', 'unicode': 1202, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04B3', 'unicode': 1203, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04B4', 'unicode': 1204, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04B5', 'unicode': 1205, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04B6', 'unicode': 1206, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04B7', 'unicode': 1207, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04B8', 'unicode': 1208, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04B9', 'unicode': 1209, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04BA', 'unicode': 1210, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04BB', 'unicode': 1211, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04BC', 'unicode': 1212, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04BD', 'unicode': 1213, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04BE', 'unicode': 1214, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni04BF', 'unicode': 1215, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni04C0', 'unicode': 1216, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04C1', 'unicode': 1217, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04C2', 'unicode': 1218, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04C3', 'unicode': 1219, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04C4', 'unicode': 1220, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04C5', 'unicode': 1221, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04C6', 'unicode': 1222, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04C7', 'unicode': 1223, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04C8', 'unicode': 1224, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04C9', 'unicode': 1225, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04CA', 'unicode': 1226, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04CB', 'unicode': 1227, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04CC', 'unicode': 1228, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04CD', 'unicode': 1229, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04CE', 'unicode': 1230, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04CF', 'unicode': 1231, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04D0', 'unicode': 1232, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04D1', 'unicode': 1233, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04D2', 'unicode': 1234, 'contours': [4]}, {'name': 'uni04D3', 'unicode': 1235, 'contours': [4]}, {'name': 'uni04D4', 'unicode': 1236, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04D5', 'unicode': 1237, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04D6', 'unicode': 1238, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04D7', 'unicode': 1239, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04D8', 'unicode': 1240, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04D9', 'unicode': 1241, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04DA', 'unicode': 1242, 'contours': [4]}, {'name': 'uni04DB', 'unicode': 1243, 'contours': [4]}, {'name': 'uni04DC', 'unicode': 1244, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04DD', 'unicode': 1245, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04DE', 'unicode': 1246, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04DF', 'unicode': 1247, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04E0', 'unicode': 1248, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04E1', 'unicode': 1249, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04E2', 'unicode': 1250, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04E3', 'unicode': 1251, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04E4', 'unicode': 1252, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04E5', 'unicode': 1253, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04E6', 'unicode': 1254, 'contours': [4]}, {'name': 'uni04E7', 'unicode': 1255, 'contours': [4]}, {'name': 'uni04E8', 'unicode': 1256, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04E9', 'unicode': 1257, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04EA', 'unicode': 1258, 'contours': [5]}, {'name': 'uni04EB', 'unicode': 1259, 'contours': [5]}, {'name': 'uni04EC', 'unicode': 1260, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04ED', 'unicode': 1261, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04EE', 'unicode': 1262, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04EF', 'unicode': 1263, 'contours': [2]}, {'name': 'uni04F0', 'unicode': 1264, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04F1', 'unicode': 1265, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04F2', 'unicode': 1266, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04F3', 'unicode': 1267, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04F4', 'unicode': 1268, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04F5', 'unicode': 1269, 'contours': [3]}, {'name': 'uni04F6', 'unicode': 1270, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04F7', 'unicode': 1271, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04F8', 'unicode': 1272, 'contours': [5]}, {'name': 'uni04F9', 'unicode': 1273, 'contours': [5]}, {'name': 'uni04FA', 'unicode': 1274, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni04FB', 'unicode': 1275, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni04FC', 'unicode': 1276, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04FD', 'unicode': 1277, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni04FE', 'unicode': 1278, 'contours': [1]}, {'name': 'uni04FF', 'unicode': 1279, 'contours': [1]}, {'name': 'SF100000', 'unicode': 9472, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0501', 'unicode': 1281, 'contours': [2]}, {'name': 'SF110000', 'unicode': 9474, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0503', 'unicode': 1283, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0504', 'unicode': 1284, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0505', 'unicode': 1285, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0506', 'unicode': 1286, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0507', 'unicode': 1287, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0508', 'unicode': 1288, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0509', 'unicode': 1289, 'contours': [1]}, {'name': 'uni050A', 'unicode': 1290, 'contours': [1]}, {'name': 'uni050B', 'unicode': 1291, 'contours': [1]}, {'name': 'SF010000', 'unicode': 9484, 'contours': [1]}, {'name': 'uni050D', 'unicode': 1293, 'contours': [1]}, {'name': 'uni050E', 'unicode': 1294, 'contours': [1]}, {'name': 'uni050F', 'unicode': 1295, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0510', 'unicode': 1296, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0511', 'unicode': 1297, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0512', 'unicode': 1298, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0513', 'unicode': 1299, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'SF020000', 'unicode': 9492, 'contours': [1]}, {'name': 'SF040000', 'unicode': 9496, 'contours': [1]}, {'name': 'uni051A', 'unicode': 1306, 'contours': [2]}, {'name': 'uni051B', 'unicode': 1307, 'contours': [2]}, {'name': 'uni051C', 'unicode': 1308, 'contours': [1]}, {'name': 'uni051D', 'unicode': 1309, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2023', 'unicode': 8227, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0524', 'unicode': 1316, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0525', 'unicode': 1317, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0526', 'unicode': 1318, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0527', 'unicode': 1319, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0528', 'unicode': 1320, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0529', 'unicode': 1321, 'contours': [1]}, {'name': 'SF060000', 'unicode': 9516, 'contours': [1]}, {'name': 'uni052E', 'unicode': 1326, 'contours': [1]}, {'name': 'uni052F', 'unicode': 1327, 'contours': [1]}, {'name': 'SF070000', 'unicode': 9524, 'contours': [1]}, {'name': 'SF050000', 'unicode': 9532, 'contours': [1]}, {'name': 'onedotenleader', 'unicode': 8228, 'contours': [1]}, {'name': 'SF430000', 'unicode': 9552, 'contours': [2]}, {'name': 'SF240000', 'unicode': 9553, 'contours': [2]}, {'name': 'SF510000', 'unicode': 9554, 'contours': [2]}, {'name': 'SF520000', 'unicode': 9555, 'contours': [2]}, {'name': 'SF390000', 'unicode': 9556, 'contours': [2]}, {'name': 'SF220000', 'unicode': 9557, 'contours': [2]}, {'name': 'SF210000', 'unicode': 9558, 'contours': [2]}, {'name': 'SF250000', 'unicode': 9559, 'contours': [2]}, {'name': 'SF500000', 'unicode': 9560, 'contours': [2]}, {'name': 'SF490000', 'unicode': 9561, 'contours': [2]}, {'name': 'SF380000', 'unicode': 9562, 'contours': [2]}, {'name': 'SF280000', 'unicode': 9563, 'contours': [2]}, {'name': 'SF270000', 'unicode': 9564, 'contours': [2]}, {'name': 'SF260000', 'unicode': 9565, 'contours': [2]}, {'name': 'SF360000', 'unicode': 9566, 'contours': [2]}, {'name': 'SF370000', 'unicode': 9567, 'contours': [2]}, {'name': 'SF420000', 'unicode': 9568, 'contours': [3]}, {'name': 'SF190000', 'unicode': 9569, 'contours': [2]}, {'name': 'SF200000', 'unicode': 9570, 'contours': [2]}, {'name': 'SF230000', 'unicode': 9571, 'contours': [3]}, {'name': 'SF470000', 'unicode': 9572, 'contours': [2]}, {'name': 'SF480000', 'unicode': 9573, 'contours': [1]}, {'name': 'SF410000', 'unicode': 9574, 'contours': [3]}, {'name': 'SF450000', 'unicode': 9575, 'contours': [2]}, {'name': 'SF460000', 'unicode': 9576, 'contours': [1]}, {'name': 'SF400000', 'unicode': 9577, 'contours': [3]}, {'name': 'SF540000', 'unicode': 9578, 'contours': [1]}, {'name': 'SF530000', 'unicode': 9579, 'contours': [1]}, {'name': 'SF440000', 'unicode': 9580, 'contours': [4]}, {'name': 'ellipsis', 'unicode': 8230, 'contours': [3]}, {'name': 'block', 'unicode': 9608, 'contours': [1]}, {'name': 'uni058F', 'unicode': 1423, 'contours': [1]}, {'name': 'ltshade', 'unicode': 9617, 'contours': [46]}, {'name': 'shade', 'unicode': 9618, 'contours': [85]}, {'name': 'dkshade', 'unicode': 9619, 'contours': [73]}, {'name': 'uni2027', 'unicode': 8231, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25A0', 'unicode': 9632, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25A1', 'unicode': 9633, 'contours': [2]}, {'name': 'uni25AA', 'unicode': 9642, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25AB', 'unicode': 9643, 'contours': [2]}, {'name': 'triagup', 'unicode': 9650, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25B3', 'unicode': 9651, 'contours': [2]}, {'name': 'uni25B6', 'unicode': 9654, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25B7', 'unicode': 9655, 'contours': [2]}, {'name': 'triagdn', 'unicode': 9660, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25BD', 'unicode': 9661, 'contours': [2]}, {'name': 'uni25C0', 'unicode': 9664, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25C1', 'unicode': 9665, 'contours': [2]}, {'name': 'uni25C6', 'unicode': 9670, 'contours': [1]}, {'name': 'uni25C7', 'unicode': 9671, 'contours': [2]}, {'name': 'uni25C9', 'unicode': 9673, 'contours': [3]}, {'name': 'lozenge', 'unicode': 9674, 'contours': [2]}, {'name': 'circle', 'unicode': 9675, 'contours': [2]}, {'name': 'uni25CC', 'unicode': 9676, 'contours': [16, 12]}, {'name': 'uni25CF', 'unicode': 9679, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2102', 'unicode': 8450, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2610', 'unicode': 9744, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2611', 'unicode': 9745, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2105', 'unicode': 8453, 'contours': [4]}, {'name': 'uni210A', 'unicode': 8458, 'contours': [2]}, {'name': 'uni210D', 'unicode': 8461, 'contours': [2]}, {'name': 'musicalnote', 'unicode': 9834, 'contours': [1]}, {'name': 'emacron', 'unicode': 275, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0002', 'unicode': 2, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2115', 'unicode': 8469, 'contours': [2]}, {'name': 'Edotaccent', 'unicode': 278, 'contours': [2]}, {'name': 'uni202F', 'unicode': 8239, 'contours': [0]}, {'name': 'uni2117', 'unicode': 8471, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni2119', 'unicode': 8473, 'contours': [2]}, {'name': 'uni211A', 'unicode': 8474, 'contours': [3]}, {'name': 'perthousand', 'unicode': 8240, 'contours': [6, 7]}, {'name': 'uni26AD', 'unicode': 9901, 'contours': [4]}, {'name': 'uni26AE', 'unicode': 9902, 'contours': [3]}, {'name': 'uni26AF', 'unicode': 9903, 'contours': [3]}, {'name': 'nine', 'unicode': 57, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'Gdotaccent', 'unicode': 288, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2031', 'unicode': 8241, 'contours': [8, 9]}, {'name': 'trademark', 'unicode': 8482, 'contours': [2]}, {'name': 'colon', 'unicode': 58, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2124', 'unicode': 8484, 'contours': [2]}, {'name': 'Hbar', 'unicode': 294, 'contours': [2]}, {'name': 'ibreve', 'unicode': 301, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2713', 'unicode': 10003, 'contours': [1]}, {'name': 'Iogonek', 'unicode': 302, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni2034', 'unicode': 8244, 'contours': [3]}, {'name': 'ij', 'unicode': 307, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni2035', 'unicode': 8245, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2752', 'unicode': 10066, 'contours': [2]}, {'name': 'uni275B', 'unicode': 10075, 'contours': [1]}, {'name': 'uni275C', 'unicode': 10076, 'contours': [1]}, {'name': 'uni275D', 'unicode': 10077, 'contours': [1]}, {'name': 'uni275E', 'unicode': 10078, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2761', 'unicode': 10081, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2037', 'unicode': 8247, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2780', 'unicode': 10112, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2781', 'unicode': 10113, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2782', 'unicode': 10114, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2783', 'unicode': 10115, 'contours': [4]}, {'name': 'uni2784', 'unicode': 10116, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2785', 'unicode': 10117, 'contours': [4]}, {'name': 'uni2786', 'unicode': 10118, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2787', 'unicode': 10119, 'contours': [5]}, {'name': 'uni2788', 'unicode': 10120, 'contours': [4]}, {'name': 'uniA78B', 'unicode': 42891, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA78C', 'unicode': 42892, 'contours': [1]}, {'name': 'uniFFFC', 'unicode': 65532, 'contours': [22]}, {'name': 'uni2038', 'unicode': 8248, 'contours': [1]}, {'name': 'uniFFFD', 'unicode': 65533, 'contours': [3, 5]}, {'name': 'uni27C2', 'unicode': 10178, 'contours': [1]}, {'name': 'uni27E8', 'unicode': 10216, 'contours': [1]}, {'name': 'uni27E9', 'unicode': 10217, 'contours': [1]}, {'name': 'oe', 'unicode': 339, 'contours': [3]}, {'name': 'Racute', 'unicode': 340, 'contours': [3]}, {'name': 'onefifth', 'unicode': 8533, 'contours': [3]}, {'name': 'twofifths', 'unicode': 8534, 'contours': [3]}, {'name': 'threefifths', 'unicode': 8535, 'contours': [3]}, {'name': 'fourfifths', 'unicode': 8536, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'onesixth', 'unicode': 8537, 'contours': [4]}, {'name': 'fivesixths', 'unicode': 8538, 'contours': [4]}, {'name': 'sacute', 'unicode': 347, 'contours': [2]}, {'name': 'threeeighths', 'unicode': 8540, 'contours': [5]}, {'name': 'uni203D', 'unicode': 8253, 'contours': [2]}, {'name': 'fiveeighths', 'unicode': 8541, 'contours': [5]}, {'name': 'seveneighths', 'unicode': 8542, 'contours': [5]}, {'name': 'uni203F', 'unicode': 8255, 'contours': [1]}, {'name': 'utilde', 'unicode': 361, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2040', 'unicode': 8256, 'contours': [1]}, {'name': 'I', 'unicode': 73, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2043', 'unicode': 8259, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA8FB', 'unicode': 43259, 'contours': [1]}, {'name': 'fraction', 'unicode': 8260, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0901', 'unicode': 2305, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0902', 'unicode': 2306, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0903', 'unicode': 2307, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0904', 'unicode': 2308, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0905', 'unicode': 2309, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0906', 'unicode': 2310, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0907', 'unicode': 2311, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0908', 'unicode': 2312, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0909', 'unicode': 2313, 'contours': [1]}, {'name': 'uni090A', 'unicode': 2314, 'contours': [1]}, {'name': 'uni090B', 'unicode': 2315, 'contours': [1]}, {'name': 'uni090C', 'unicode': 2316, 'contours': [1]}, {'name': 'uni090D', 'unicode': 2317, 'contours': [2]}, {'name': 'uni090E', 'unicode': 2318, 'contours': [1]}, {'name': 'uni090F', 'unicode': 2319, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0910', 'unicode': 2320, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0911', 'unicode': 2321, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0912', 'unicode': 2322, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0913', 'unicode': 2323, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0914', 'unicode': 2324, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0915', 'unicode': 2325, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0916', 'unicode': 2326, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0917', 'unicode': 2327, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0918', 'unicode': 2328, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0919', 'unicode': 2329, 'contours': [2]}, {'name': 'uni091A', 'unicode': 2330, 'contours': [1]}, {'name': 'uni091B', 'unicode': 2331, 'contours': [2]}, {'name': 'uni091C', 'unicode': 2332, 'contours': [1]}, {'name': 'uni091D', 'unicode': 2333, 'contours': [2]}, {'name': 'uni091E', 'unicode': 2334, 'contours': [1]}, {'name': 'uni091F', 'unicode': 2335, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0920', 'unicode': 2336, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0921', 'unicode': 2337, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0922', 'unicode': 2338, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0923', 'unicode': 2339, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0924', 'unicode': 2340, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0925', 'unicode': 2341, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0926', 'unicode': 2342, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0927', 'unicode': 2343, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0928', 'unicode': 2344, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0929', 'unicode': 2345, 'contours': [2]}, {'name': 'uni092A', 'unicode': 2346, 'contours': [2]}, {'name': 'uni092B', 'unicode': 2347, 'contours': [2]}, {'name': 'uni092C', 'unicode': 2348, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni092D', 'unicode': 2349, 'contours': [1]}, {'name': 'uni092E', 'unicode': 2350, 'contours': [2]}, {'name': 'uni092F', 'unicode': 2351, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0930', 'unicode': 2352, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0931', 'unicode': 2353, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0932', 'unicode': 2354, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0933', 'unicode': 2355, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0934', 'unicode': 2356, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0935', 'unicode': 2357, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0936', 'unicode': 2358, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0937', 'unicode': 2359, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0938', 'unicode': 2360, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0939', 'unicode': 2361, 'contours': [1]}, {'name': 'uni093A', 'unicode': 2362, 'contours': [1]}, {'name': 'uni093B', 'unicode': 2363, 'contours': [1]}, {'name': 'uni093C', 'unicode': 2364, 'contours': [1]}, {'name': 'uni093D', 'unicode': 2365, 'contours': [1]}, {'name': 'uni093E', 'unicode': 2366, 'contours': [1]}, {'name': 'uni093F', 'unicode': 2367, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0940', 'unicode': 2368, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0941', 'unicode': 2369, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0942', 'unicode': 2370, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0943', 'unicode': 2371, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0944', 'unicode': 2372, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0945', 'unicode': 2373, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0946', 'unicode': 2374, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0947', 'unicode': 2375, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0948', 'unicode': 2376, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0949', 'unicode': 2377, 'contours': [2]}, {'name': 'uni094A', 'unicode': 2378, 'contours': [1]}, {'name': 'uni094B', 'unicode': 2379, 'contours': [1]}, {'name': 'uni094C', 'unicode': 2380, 'contours': [1]}, {'name': 'uni094D', 'unicode': 2381, 'contours': [1]}, {'name': 'uni094F', 'unicode': 2383, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0950', 'unicode': 2384, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0951', 'unicode': 2385, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0952', 'unicode': 2386, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0953', 'unicode': 2387, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0954', 'unicode': 2388, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0955', 'unicode': 2389, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0956', 'unicode': 2390, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0957', 'unicode': 2391, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0958', 'unicode': 2392, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni0959', 'unicode': 2393, 'contours': [2, 4]}, {'name': 'uni095A', 'unicode': 2394, 'contours': [2]}, {'name': 'uni095B', 'unicode': 2395, 'contours': [2]}, {'name': 'uni095C', 'unicode': 2396, 'contours': [2]}, {'name': 'uni095D', 'unicode': 2397, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni095E', 'unicode': 2398, 'contours': [3]}, {'name': 'uni095F', 'unicode': 2399, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0960', 'unicode': 2400, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0190', 'unicode': 400, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0962', 'unicode': 2402, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0963', 'unicode': 2403, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0964', 'unicode': 2404, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0965', 'unicode': 2405, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0966', 'unicode': 2406, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0191', 'unicode': 401, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0968', 'unicode': 2408, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0969', 'unicode': 2409, 'contours': [1]}, {'name': 'uni096A', 'unicode': 2410, 'contours': [2]}, {'name': 'uni096B', 'unicode': 2411, 'contours': [1]}, {'name': 'uni096C', 'unicode': 2412, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0192', 'unicode': 402, 'contours': [1]}, {'name': 'uni096E', 'unicode': 2414, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni096F', 'unicode': 2415, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0970', 'unicode': 2416, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0971', 'unicode': 2417, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0972', 'unicode': 2418, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0193', 'unicode': 403, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0974', 'unicode': 2420, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0975', 'unicode': 2421, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0976', 'unicode': 2422, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0977', 'unicode': 2423, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0194', 'unicode': 404, 'contours': [2]}, {'name': 'uni097A', 'unicode': 2426, 'contours': [3]}, {'name': 'uni097B', 'unicode': 2427, 'contours': [1]}, {'name': 'uni097C', 'unicode': 2428, 'contours': [1]}, {'name': 'uni097D', 'unicode': 2429, 'contours': [1]}, {'name': 'uni097E', 'unicode': 2430, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0195', 'unicode': 405, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2983', 'unicode': 10627, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2984', 'unicode': 10628, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0196', 'unicode': 406, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0197', 'unicode': 407, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0198', 'unicode': 408, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2199', 'unicode': 8601, 'contours': [1]}, {'name': 'uni299B', 'unicode': 10651, 'contours': [2]}, {'name': 'uni299D', 'unicode': 10653, 'contours': [3]}, {'name': 'uni204B', 'unicode': 8267, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21A4', 'unicode': 8612, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21A5', 'unicode': 8613, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21A6', 'unicode': 8614, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21A7', 'unicode': 8615, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01AB', 'unicode': 427, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B0', 'unicode': 8624, 'contours': [1]}, {'name': 'uni01B1', 'unicode': 433, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B2', 'unicode': 8626, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2A2F', 'unicode': 10799, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B3', 'unicode': 8627, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B4', 'unicode': 8628, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B5', 'unicode': 8629, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B6', 'unicode': 8630, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B7', 'unicode': 8631, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21B8', 'unicode': 8632, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21B9', 'unicode': 8633, 'contours': [4]}, {'name': 'uni21BA', 'unicode': 8634, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21BC', 'unicode': 8636, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21BD', 'unicode': 8637, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21BE', 'unicode': 8638, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21BF', 'unicode': 8639, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21C0', 'unicode': 8640, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21C1', 'unicode': 8641, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21C2', 'unicode': 8642, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21C3', 'unicode': 8643, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21C4', 'unicode': 8644, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21C5', 'unicode': 8645, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21C6', 'unicode': 8646, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21C7', 'unicode': 8647, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21C8', 'unicode': 8648, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21C9', 'unicode': 8649, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21CA', 'unicode': 8650, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21CB', 'unicode': 8651, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21CC', 'unicode': 8652, 'contours': [2]}, {'name': 'arrowdblright', 'unicode': 8658, 'contours': [1]}, {'name': 'arrowdblboth', 'unicode': 8660, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21DA', 'unicode': 8666, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21DB', 'unicode': 8667, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21DC', 'unicode': 8668, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21DD', 'unicode': 8669, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21DE', 'unicode': 8670, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21DF', 'unicode': 8671, 'contours': [1]}, {'name': 'uni21E0', 'unicode': 8672, 'contours': [3]}, {'name': 'uni21E1', 'unicode': 8673, 'contours': [3]}, {'name': 'uni21E2', 'unicode': 8674, 'contours': [3]}, {'name': 'uni21E3', 'unicode': 8675, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2B58', 'unicode': 11096, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21E4', 'unicode': 8676, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21E5', 'unicode': 8677, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21F5', 'unicode': 8693, 'contours': [2]}, {'name': 'uni205D', 'unicode': 8285, 'contours': [3]}, {'name': 'universal', 'unicode': 8704, 'contours': [2]}, {'name': 'Ainvertedbreve', 'unicode': 514, 'contours': [3]}, {'name': 'existential', 'unicode': 8707, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2204', 'unicode': 8708, 'contours': [3]}, {'name': 'emptyset', 'unicode': 8709, 'contours': [3]}, {'name': 'Einvertedbreve', 'unicode': 518, 'contours': [2]}, {'name': 'uni205F', 'unicode': 8287, 'contours': [0]}, {'name': 'gradient', 'unicode': 8711, 'contours': [2]}, {'name': 'element', 'unicode': 8712, 'contours': [1]}, {'name': 'notelement', 'unicode': 8713, 'contours': [3]}, {'name': 'suchthat', 'unicode': 8715, 'contours': [1]}, {'name': 'uni220C', 'unicode': 8716, 'contours': [3]}, {'name': 'uni220E', 'unicode': 8718, 'contours': [1]}, {'name': 'oinvertedbreve', 'unicode': 527, 'contours': [3]}, {'name': 'rdblgrave', 'unicode': 529, 'contours': [3]}, {'name': 'Rinvertedbreve', 'unicode': 530, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2213', 'unicode': 8723, 'contours': [2]}, {'name': 'udblgrave', 'unicode': 533, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2216', 'unicode': 8726, 'contours': [1]}, {'name': 'asteriskmath', 'unicode': 8727, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2218', 'unicode': 8728, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0219', 'unicode': 537, 'contours': [2]}, {'name': 'radical', 'unicode': 8730, 'contours': [1]}, {'name': 'proportional', 'unicode': 8733, 'contours': [2]}, {'name': 'uni021E', 'unicode': 542, 'contours': [2]}, {'name': 'orthogonal', 'unicode': 8735, 'contours': [1]}, {'name': 'angle', 'unicode': 8736, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2221', 'unicode': 8737, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2222', 'unicode': 8738, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2223', 'unicode': 8739, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2224', 'unicode': 8740, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2225', 'unicode': 8741, 'contours': [2]}, {'name': 'uni2226', 'unicode': 8742, 'contours': [1]}, {'name': 'logicaland', 'unicode': 8743, 'contours': [1]}, {'name': 'logicalor', 'unicode': 8744, 'contours': [1]}, {'name': 'intersection', 'unicode': 8745, 'contours': [1]}, {'name': 'union', 'unicode': 8746, 'contours': [1]}, {'name': 'uni022B', 'unicode': 555, 'contours': [5]}, {'name': 'uni222C', 'unicode': 8748, 'contours': [2]}, {'name': 'uni222D', 'unicode': 8749, 'contours': [3]}, {'name': 'uni222E', 'unicode': 8750, 'contours': [3]}, {'name': 'uni222F', 'unicode': 8751, 'contours': [4]}, {'name': 'uni2230', 'unicode': 8752, 'contours': [5]}, {'name': 'therefore', 'unicode': 8756, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2235', 'unicode': 8757, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2236', 'unicode': 8758, 'contours': [2]}, {'name': 'similar', 'unicode': 8764, 'contours': [1]}, {'name': 'uni223D', 'unicode': 8765, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2241', 'unicode': 8769, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2243', 'unicode': 8771, 'contours': [2]}, {'name': 'congruent', 'unicode': 8773, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0248', 'unicode': 584, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2249', 'unicode': 8777, 'contours': [1]}, {'name': 'w', 'unicode': 119, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E01', 'unicode': 3585, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E02', 'unicode': 3586, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E03', 'unicode': 3587, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E04', 'unicode': 3588, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E05', 'unicode': 3589, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E06', 'unicode': 3590, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E07', 'unicode': 3591, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E08', 'unicode': 3592, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E09', 'unicode': 3593, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E0A', 'unicode': 3594, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E0B', 'unicode': 3595, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E0C', 'unicode': 3596, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E0D', 'unicode': 3597, 'contours': [1, 4]}, {'name': 'uni0E0E', 'unicode': 3598, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E0F', 'unicode': 3599, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E10', 'unicode': 3600, 'contours': [1, 5]}, {'name': 'uni0E11', 'unicode': 3601, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E12', 'unicode': 3602, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E13', 'unicode': 3603, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E14', 'unicode': 3604, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E15', 'unicode': 3605, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E16', 'unicode': 3606, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni2259', 'unicode': 8793, 'contours': [3]}, {'name': 'uni2E18', 'unicode': 11800, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0E19', 'unicode': 3609, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E1A', 'unicode': 3610, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E1B', 'unicode': 3611, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E1C', 'unicode': 3612, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E1D', 'unicode': 3613, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E1E', 'unicode': 3614, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E1F', 'unicode': 3615, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E20', 'unicode': 3616, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E21', 'unicode': 3617, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E22', 'unicode': 3618, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E23', 'unicode': 3619, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E24', 'unicode': 3620, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E25', 'unicode': 3621, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E26', 'unicode': 3622, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E27', 'unicode': 3623, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E28', 'unicode': 3624, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E29', 'unicode': 3625, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E2A', 'unicode': 3626, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E2B', 'unicode': 3627, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E2C', 'unicode': 3628, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E2D', 'unicode': 3629, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E2E', 'unicode': 3630, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E2F', 'unicode': 3631, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E30', 'unicode': 3632, 'contours': [2, 4]}, {'name': 'uni0E31', 'unicode': 3633, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E32', 'unicode': 3634, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E33', 'unicode': 3635, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0E34', 'unicode': 3636, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E35', 'unicode': 3637, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E36', 'unicode': 3638, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni0E37', 'unicode': 3639, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E38', 'unicode': 3640, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E39', 'unicode': 3641, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni2E3A', 'unicode': 11834, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2E3B', 'unicode': 11835, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E3F', 'unicode': 3647, 'contours': [3, 5]}, {'name': 'uni0E40', 'unicode': 3648, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E41', 'unicode': 3649, 'contours': [2, 4]}, {'name': 'uni0E42', 'unicode': 3650, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E43', 'unicode': 3651, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E44', 'unicode': 3652, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E45', 'unicode': 3653, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E46', 'unicode': 3654, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'equivalence', 'unicode': 8801, 'contours': [3]}, {'name': 'uni0E48', 'unicode': 3656, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E49', 'unicode': 3657, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E4A', 'unicode': 3658, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E4B', 'unicode': 3659, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E4C', 'unicode': 3660, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E4D', 'unicode': 3661, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0E4E', 'unicode': 3662, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E4F', 'unicode': 3663, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0E50', 'unicode': 3664, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0E51', 'unicode': 3665, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E52', 'unicode': 3666, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E53', 'unicode': 3667, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E54', 'unicode': 3668, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E55', 'unicode': 3669, 'contours': [1, 3]}, {'name': 'uni0E56', 'unicode': 3670, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E57', 'unicode': 3671, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E58', 'unicode': 3672, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E59', 'unicode': 3673, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E5A', 'unicode': 3674, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E5B', 'unicode': 3675, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni207A', 'unicode': 8314, 'contours': [1]}, {'name': 'uni207B', 'unicode': 8315, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0FD5', 'unicode': 4053, 'contours': [1]}, {'name': 'fi', 'unicode': 61441, 'contours': [3]}, {'name': 'fl', 'unicode': 61442, 'contours': [2]}, {'name': 'uni02B9', 'unicode': 697, 'contours': [1]}, {'name': 'uni02BF', 'unicode': 703, 'contours': [1]}, {'name': 'dotmath', 'unicode': 8901, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2308', 'unicode': 8968, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2309', 'unicode': 8969, 'contours': [1]}, {'name': 'uni230A', 'unicode': 8970, 'contours': [1]}, {'name': 'uni230B', 'unicode': 8971, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA900', 'unicode': 43264, 'contours': [2]}, {'name': 'brokenbar', 'unicode': 166, 'contours': [2]}, {'name': 'uni21B1', 'unicode': 8625, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1E01', 'unicode': 7681, 'contours': [4]}, {'name': 'quotedbl', 'unicode': 34, 'contours': [2]}, {'name': 'logicalnot', 'unicode': 172, 'contours': [1]}, {'name': 'lira', 'unicode': 8356, 'contours': [1]}, {'name': 'registered', 'unicode': 174, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni0E17', 'unicode': 3607, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0E18', 'unicode': 3608, 'contours': [1]}, {'name': 'two.sups', 'unicode': 178, 'contours': [1]}, {'name': 'oneseventh', 'unicode': 62726, 'contours': [3]}, {'name': 'twosevenths', 'unicode': 62727, 'contours': [3]}, {'name': 'threesevenths', 'unicode': 62728, 'contours': [3]}, {'name': 'foursevenths', 'unicode': 62729, 'contours': [4]}, {'name': 'fivesevenths', 'unicode': 62730, 'contours': [3]}, {'name': 'sixsevenths', 'unicode': 62731, 'contours': [4]}, {'name': 'oneninth', 'unicode': 62732, 'contours': [4]}, {'name': 'twoninths', 'unicode': 62733, 'contours': [4]}, {'name': 'fourninths', 'unicode': 62734, 'contours': [5]}, {'name': 'fiveninths', 'unicode': 62735, 'contours': [4]}, {'name': 'sevenninths', 'unicode': 62736, 'contours': [4]}, {'name': 'eightninths', 'unicode': 62737, 'contours': [6]}, {'name': 'dong', 'unicode': 8363, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'acute', 'unicode': 180, 'contours': [1]}, {'name': 'uni00B5', 'unicode': 181, 'contours': [1]}, {'name': 'uni20AD', 'unicode': 8365, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E3A', 'unicode': 3642, 'contours': [1]}, {'name': 'cedilla', 'unicode': 184, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0E47', 'unicode': 3655, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'percent', 'unicode': 37, 'contours': [4, 5]}, {'name': 'ordmasculine', 'unicode': 186, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'uni0900', 'unicode': 2304, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA901', 'unicode': 43265, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA902', 'unicode': 43266, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA903', 'unicode': 43267, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA904', 'unicode': 43268, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA905', 'unicode': 43269, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA906', 'unicode': 43270, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA907', 'unicode': 43271, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA908', 'unicode': 43272, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA909', 'unicode': 43273, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA90A', 'unicode': 43274, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA90B', 'unicode': 43275, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA90C', 'unicode': 43276, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA90D', 'unicode': 43277, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA90E', 'unicode': 43278, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA90F', 'unicode': 43279, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA910', 'unicode': 43280, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA911', 'unicode': 43281, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0502', 'unicode': 1282, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA912', 'unicode': 43282, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA913', 'unicode': 43283, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA914', 'unicode': 43284, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA915', 'unicode': 43285, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA916', 'unicode': 43286, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA917', 'unicode': 43287, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA918', 'unicode': 43288, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA919', 'unicode': 43289, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA91A', 'unicode': 43290, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA91B', 'unicode': 43291, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA91C', 'unicode': 43292, 'contours': [1]}, {'name': 'chi', 'unicode': 967, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA91D', 'unicode': 43293, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA91E', 'unicode': 43294, 'contours': [1]}, {'name': 'uni20B9', 'unicode': 8377, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA91F', 'unicode': 43295, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA920', 'unicode': 43296, 'contours': [1]}, {'name': 'commaaccent', 'unicode': 63171, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA921', 'unicode': 43297, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA922', 'unicode': 43298, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA923', 'unicode': 43299, 'contours': [1]}, {'name': 'uniA924', 'unicode': 43300, 'contours': [2]}, {'name': 'uniA925', 'unicode': 43301, 'contours': [3]}, {'name': 'ueMark-kayahli', 'unicode': 43302, 'contours': [1]}, {'name': 'eMark-kayahli', 'unicode': 43303, 'contours': [1]}, {'name': 'uMark-kayahli', 'unicode': 43304, 'contours': [1]}, {'name': 'eeMark-kayahli', 'unicode': 43305, 'contours': [1]}, {'name': 'oMark-kayahli', 'unicode': 43306, 'contours': [2]}, {'name': 'toneplophu-kayahli', 'unicode': 43307, 'contours': [1]}, {'name': 'tonecalya-kayahli', 'unicode': 43308, 'contours': [1]}, {'name': 'tonecalyaplophu-kayahli', 'unicode': 43309, 'contours': [2]}, {'name': 'cwi-kayahli', 'unicode': 43310, 'contours': [1]}, {'name': 'shya-kayahli', 'unicode': 43311, 'contours': [1]}, {'name': 'uni050C', 'unicode': 1292, 'contours': [1]}, {'name': 'zero.alt', 'unicode': 63488, 'contours': [2]}, {'name': 'one.alt', 'unicode': 63489, 'contours': [1]}, {'name': 'two.alt', 'unicode': 63490, 'contours': [1]}, {'name': 'three.alt', 'unicode': 63491, 'contours': [1]}, {'name': 'four.alt', 'unicode': 63492, 'contours': [2]}, {'name': 'five.alt', 'unicode': 63493, 'contours': [1]}, {'name': 'six.alt', 'unicode': 63494, 'contours': [2]}, {'name': 'seven.alt', 'unicode': 63495, 'contours': [1]}, {'name': 'eight.alt', 'unicode': 63496, 'contours': [3]}, {'name': 'nine.alt', 'unicode': 63497, 'contours': [2]}, {'name': 'zero.sups', 'unicode': 63498, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'one.sups', 'unicode': 63499, 'contours': [1]}, {'name': 'two.sups', 'unicode': 63500, 'contours': [1]}, {'name': 'three.sups', 'unicode': 63501, 'contours': [1]}, {'name': 'four.sups', 'unicode': 63502, 'contours': [2]}, {'name': 'five.sups', 'unicode': 63503, 'contours': [1]}, {'name': 'six.sups', 'unicode': 63504, 'contours': [2]}, {'name': 'seven.sups', 'unicode': 63505, 'contours': [1]}, {'name': 'eight.sups', 'unicode': 63506, 'contours': [3]}, {'name': 'nine.sups', 'unicode': 63507, 'contours': [2]}, {'name': 'zero.sinf', 'unicode': 63508, 'contours': [2, 3]}, {'name': 'one.sinf', 'unicode': 63509, 'contours': [1]}, {'name': 'two.sinf', 'unicode': 63510, 'contours': [1]}, {'name': 'three.sinf', 'unicode': 63511, 'contours': [1]}, {'name': 'four.sinf', 'unicode': 63512, 'contours': [2]}, {'name': 'five.sinf', 'unicode': 63513, 'contours': [1]}, {'name': 'six.sinf', 'unicode': 63514, 'contours': [2]}, {'name': 'seven.sinf', 'unicode': 63515, 'contours': [1]}, {'name': 'eight.sinf', 'unicode': 63516, 'contours': [3]}, {'name': 'nine.sinf', 'unicode': 63517, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0961', 'unicode': 2401, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2036', 'unicode': 8246, 'contours': [2]}, {'name': 'uni0967', 'unicode': 2407, 'contours': [1]}, {'name': 'uni096D', 'unicode': 2413, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'uni0973', 'unicode': 2419, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0979', 'unicode': 2425, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0427', 'unicode': 1063, 'contours': [1]}, {'name': 'uni097F', 'unicode': 2431, 'contours': [3]}, {'name': 'SF030000', 'unicode': 9488, 'contours': [1]}, {'name': 'uni2000', 'unicode': 8192, 'contours': [0]}, {'name': 'SF080000', 'unicode': 9500, 'contours': [1]}, {'name': 'uni0469', 'unicode': 1129, 'contours': [2]}, {'name': 'uni046F', 'unicode': 1135, 'contours': [2]}, {'name': 'uni047B', 'unicode': 1147, 'contours': [2]}, {'name': 'f_f', 'unicode': 64256, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'f_i', 'unicode': 64257, 'contours': [1, 2, 3]}, {'name': 'f_l', 'unicode': 64258, 'contours': [1, 2]}, {'name': 'f_f_i', 'unicode': 64259, 'contours': [1, 2, 3, 4]}, {'name': 'f_f_l', 'unicode': 64260, 'contours': [1, 2, 3]}, {'name': 's_t', 'unicode': 64262, 'contours': [1]}, {'name': 'SF090000', 'unicode': 9508, 'contours': [1]}, {'name': 'a.sups', 'unicode': 7491, 'contours': [2]}, {'name': 'b.sups', 'unicode': 7495, 'contours': [2]}, {'name': 'd.sups', 'unicode': 7496, 'contours': [2]}, {'name': 'e.sups', 'unicode': 7497, 'contours': [2]}, {'name': 'g.sups', 'unicode': 7501, 'contours': [3]}, {'name': 'k.sups', 'unicode': 7503, 'contours': [1]}, {'name': 'm.sups', 'unicode': 7504, 'contours': [1]}, {'name': 'o.sups', 'unicode': 7506, 'contours': [2]}, {'name': 'p.sups', 'unicode': 7510, 'contours': [2]}, {'name': 't.sups', 'unicode': 7511, 'contours': [1]}, {'name': 'u.sups', 'unicode': 7512, 'contours': [1]}, {'name': 'v.sups', 'unicode': 7515, 'contours': [1]}, {'name': 'c.sups', 'unicode': 7580, 'contours': [1]}, {'name': 'f.sups', 'unicode': 7584, 'contours': [1]}, {'name': 'z.sups', 'unicode': 7611, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1E00', 'unicode': 7680, 'contours': [4]}, {'name': 'uni0500', 'unicode': 1280, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E02', 'unicode': 7682, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E03', 'unicode': 7683, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E08', 'unicode': 7688, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E09', 'unicode': 7689, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E0A', 'unicode': 7690, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E0B', 'unicode': 7691, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E0C', 'unicode': 7692, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E0D', 'unicode': 7693, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E0E', 'unicode': 7694, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E0F', 'unicode': 7695, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E14', 'unicode': 7700, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E15', 'unicode': 7701, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E16', 'unicode': 7702, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E17', 'unicode': 7703, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E1C', 'unicode': 7708, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E1D', 'unicode': 7709, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E1E', 'unicode': 7710, 'contours': [2]}, {'name': 'fdotaccent', 'unicode': 7711, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E20', 'unicode': 7712, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E21', 'unicode': 7713, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni1E24', 'unicode': 7716, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E25', 'unicode': 7717, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E2A', 'unicode': 7722, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E2B', 'unicode': 7723, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E2E', 'unicode': 7726, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E2F', 'unicode': 7727, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E36', 'unicode': 7734, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E37', 'unicode': 7735, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E38', 'unicode': 7736, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E39', 'unicode': 7737, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E3A', 'unicode': 7738, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E3B', 'unicode': 7739, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E3E', 'unicode': 7742, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E3F', 'unicode': 7743, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E40', 'unicode': 7744, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E41', 'unicode': 7745, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E42', 'unicode': 7746, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E43', 'unicode': 7747, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E44', 'unicode': 7748, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E45', 'unicode': 7749, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E46', 'unicode': 7750, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E47', 'unicode': 7751, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E48', 'unicode': 7752, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E49', 'unicode': 7753, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E4C', 'unicode': 7756, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E4D', 'unicode': 7757, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E4E', 'unicode': 7758, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1E4F', 'unicode': 7759, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1E50', 'unicode': 7760, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E51', 'unicode': 7761, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E52', 'unicode': 7762, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E53', 'unicode': 7763, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E56', 'unicode': 7766, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E57', 'unicode': 7767, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E5A', 'unicode': 7770, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E5B', 'unicode': 7771, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E5C', 'unicode': 7772, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E5D', 'unicode': 7773, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E5E', 'unicode': 7774, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E5F', 'unicode': 7775, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E60', 'unicode': 7776, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E61', 'unicode': 7777, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E62', 'unicode': 7778, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E63', 'unicode': 7779, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E64', 'unicode': 7780, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E65', 'unicode': 7781, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E66', 'unicode': 7782, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E67', 'unicode': 7783, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E68', 'unicode': 7784, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E69', 'unicode': 7785, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E6A', 'unicode': 7786, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E6B', 'unicode': 7787, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E6C', 'unicode': 7788, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E6D', 'unicode': 7789, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E6E', 'unicode': 7790, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E6F', 'unicode': 7791, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E78', 'unicode': 7800, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E79', 'unicode': 7801, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E7A', 'unicode': 7802, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1E7B', 'unicode': 7803, 'contours': [4]}, {'name': 'Wgrave', 'unicode': 7808, 'contours': [2]}, {'name': 'wgrave', 'unicode': 7809, 'contours': [2]}, {'name': 'Wacute', 'unicode': 7810, 'contours': [2]}, {'name': 'wacute', 'unicode': 7811, 'contours': [2]}, {'name': 'Wdieresis', 'unicode': 7812, 'contours': [3]}, {'name': 'wdieresis', 'unicode': 7813, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E8E', 'unicode': 7822, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E8F', 'unicode': 7823, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E92', 'unicode': 7826, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E93', 'unicode': 7827, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1E97', 'unicode': 7831, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1E9E', 'unicode': 7838, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1EA0', 'unicode': 7840, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EA1', 'unicode': 7841, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EA2', 'unicode': 7842, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EA3', 'unicode': 7843, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EA4', 'unicode': 7844, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EA5', 'unicode': 7845, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EA6', 'unicode': 7846, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EA7', 'unicode': 7847, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EA8', 'unicode': 7848, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EA9', 'unicode': 7849, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EAA', 'unicode': 7850, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EAB', 'unicode': 7851, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EAC', 'unicode': 7852, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EAD', 'unicode': 7853, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EAE', 'unicode': 7854, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EAF', 'unicode': 7855, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB0', 'unicode': 7856, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB1', 'unicode': 7857, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB2', 'unicode': 7858, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB3', 'unicode': 7859, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB4', 'unicode': 7860, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB5', 'unicode': 7861, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB6', 'unicode': 7862, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB7', 'unicode': 7863, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EB8', 'unicode': 7864, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EB9', 'unicode': 7865, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EBA', 'unicode': 7866, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EBB', 'unicode': 7867, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EBC', 'unicode': 7868, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EBD', 'unicode': 7869, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EBE', 'unicode': 7870, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EBF', 'unicode': 7871, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EC0', 'unicode': 7872, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EC1', 'unicode': 7873, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EC2', 'unicode': 7874, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EC3', 'unicode': 7875, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EC4', 'unicode': 7876, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EC5', 'unicode': 7877, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EC6', 'unicode': 7878, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EC7', 'unicode': 7879, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EC8', 'unicode': 7880, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EC9', 'unicode': 7881, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1ECA', 'unicode': 7882, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1ECB', 'unicode': 7883, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1ECC', 'unicode': 7884, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1ECD', 'unicode': 7885, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1ECE', 'unicode': 7886, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1ECF', 'unicode': 7887, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1ED0', 'unicode': 7888, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED1', 'unicode': 7889, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED2', 'unicode': 7890, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED3', 'unicode': 7891, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED4', 'unicode': 7892, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED5', 'unicode': 7893, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED6', 'unicode': 7894, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED7', 'unicode': 7895, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED8', 'unicode': 7896, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1ED9', 'unicode': 7897, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1EDA', 'unicode': 7898, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni1EDB', 'unicode': 7899, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EDC', 'unicode': 7900, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni1EDD', 'unicode': 7901, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EDE', 'unicode': 7902, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni1EDF', 'unicode': 7903, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EE0', 'unicode': 7904, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni1EE1', 'unicode': 7905, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EE2', 'unicode': 7906, 'contours': [3, 4]}, {'name': 'uni1EE3', 'unicode': 7907, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1EE4', 'unicode': 7908, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EE5', 'unicode': 7909, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EE6', 'unicode': 7910, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EE7', 'unicode': 7911, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EE8', 'unicode': 7912, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EE9', 'unicode': 7913, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EEA', 'unicode': 7914, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EEB', 'unicode': 7915, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EEC', 'unicode': 7916, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EED', 'unicode': 7917, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EEE', 'unicode': 7918, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EEF', 'unicode': 7919, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF0', 'unicode': 7920, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF1', 'unicode': 7921, 'contours': [2]}, {'name': 'Ygrave', 'unicode': 7922, 'contours': [2]}, {'name': 'ygrave', 'unicode': 7923, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF4', 'unicode': 7924, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF5', 'unicode': 7925, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF6', 'unicode': 7926, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF7', 'unicode': 7927, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF8', 'unicode': 7928, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1EF9', 'unicode': 7929, 'contours': [2]}, {'name': 'uniFEFF', 'unicode': 65279, 'contours': [0]}, {'name': 'uni1F00', 'unicode': 7936, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F01', 'unicode': 7937, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F02', 'unicode': 7938, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F03', 'unicode': 7939, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F04', 'unicode': 7940, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F05', 'unicode': 7941, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F06', 'unicode': 7942, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F07', 'unicode': 7943, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F08', 'unicode': 7944, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F09', 'unicode': 7945, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F0A', 'unicode': 7946, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F0B', 'unicode': 7947, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F0C', 'unicode': 7948, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F0D', 'unicode': 7949, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F0E', 'unicode': 7950, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F0F', 'unicode': 7951, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F10', 'unicode': 7952, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F11', 'unicode': 7953, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F12', 'unicode': 7954, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F13', 'unicode': 7955, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F14', 'unicode': 7956, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F15', 'unicode': 7957, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F18', 'unicode': 7960, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F19', 'unicode': 7961, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F1A', 'unicode': 7962, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F1B', 'unicode': 7963, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F1C', 'unicode': 7964, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F1D', 'unicode': 7965, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F20', 'unicode': 7968, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F21', 'unicode': 7969, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F22', 'unicode': 7970, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F23', 'unicode': 7971, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F24', 'unicode': 7972, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F25', 'unicode': 7973, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F26', 'unicode': 7974, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F27', 'unicode': 7975, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F28', 'unicode': 7976, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F29', 'unicode': 7977, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F2A', 'unicode': 7978, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F2B', 'unicode': 7979, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F2C', 'unicode': 7980, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F2D', 'unicode': 7981, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F2E', 'unicode': 7982, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F2F', 'unicode': 7983, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F30', 'unicode': 7984, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F31', 'unicode': 7985, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F32', 'unicode': 7986, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F33', 'unicode': 7987, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F34', 'unicode': 7988, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F35', 'unicode': 7989, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F36', 'unicode': 7990, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F37', 'unicode': 7991, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F38', 'unicode': 7992, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F39', 'unicode': 7993, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F3A', 'unicode': 7994, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F3B', 'unicode': 7995, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F3C', 'unicode': 7996, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F3D', 'unicode': 7997, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F3E', 'unicode': 7998, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F3F', 'unicode': 7999, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F40', 'unicode': 8000, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F41', 'unicode': 8001, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F42', 'unicode': 8002, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F43', 'unicode': 8003, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F44', 'unicode': 8004, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F45', 'unicode': 8005, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F48', 'unicode': 8008, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F49', 'unicode': 8009, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F4A', 'unicode': 8010, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F4B', 'unicode': 8011, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F4C', 'unicode': 8012, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F4D', 'unicode': 8013, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F50', 'unicode': 8016, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F51', 'unicode': 8017, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F52', 'unicode': 8018, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F53', 'unicode': 8019, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F54', 'unicode': 8020, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F55', 'unicode': 8021, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F56', 'unicode': 8022, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F57', 'unicode': 8023, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F59', 'unicode': 8025, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F5B', 'unicode': 8027, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F5D', 'unicode': 8029, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F5F', 'unicode': 8031, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F60', 'unicode': 8032, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F61', 'unicode': 8033, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F62', 'unicode': 8034, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F63', 'unicode': 8035, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F64', 'unicode': 8036, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F65', 'unicode': 8037, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F66', 'unicode': 8038, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F67', 'unicode': 8039, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F68', 'unicode': 8040, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F69', 'unicode': 8041, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F6A', 'unicode': 8042, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F6B', 'unicode': 8043, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F6C', 'unicode': 8044, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F6D', 'unicode': 8045, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F6E', 'unicode': 8046, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F6F', 'unicode': 8047, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F70', 'unicode': 8048, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F71', 'unicode': 8049, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F72', 'unicode': 8050, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F73', 'unicode': 8051, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F74', 'unicode': 8052, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F75', 'unicode': 8053, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F76', 'unicode': 8054, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F77', 'unicode': 8055, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F78', 'unicode': 8056, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F79', 'unicode': 8057, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F7A', 'unicode': 8058, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F7B', 'unicode': 8059, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F7C', 'unicode': 8060, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F7D', 'unicode': 8061, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1F80', 'unicode': 8064, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F81', 'unicode': 8065, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F82', 'unicode': 8066, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F83', 'unicode': 8067, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F84', 'unicode': 8068, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F85', 'unicode': 8069, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F86', 'unicode': 8070, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F87', 'unicode': 8071, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F88', 'unicode': 8072, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F89', 'unicode': 8073, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F8A', 'unicode': 8074, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F8B', 'unicode': 8075, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F8C', 'unicode': 8076, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F8D', 'unicode': 8077, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F8E', 'unicode': 8078, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F8F', 'unicode': 8079, 'contours': [5]}, {'name': 'uni1F90', 'unicode': 8080, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F91', 'unicode': 8081, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F92', 'unicode': 8082, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F93', 'unicode': 8083, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F94', 'unicode': 8084, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F95', 'unicode': 8085, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F96', 'unicode': 8086, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F97', 'unicode': 8087, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F98', 'unicode': 8088, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F99', 'unicode': 8089, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1F9A', 'unicode': 8090, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F9B', 'unicode': 8091, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F9C', 'unicode': 8092, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F9D', 'unicode': 8093, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F9E', 'unicode': 8094, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1F9F', 'unicode': 8095, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FA0', 'unicode': 8096, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FA1', 'unicode': 8097, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FA2', 'unicode': 8098, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FA3', 'unicode': 8099, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FA4', 'unicode': 8100, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FA5', 'unicode': 8101, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FA6', 'unicode': 8102, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FA7', 'unicode': 8103, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FA8', 'unicode': 8104, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FA9', 'unicode': 8105, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FAA', 'unicode': 8106, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FAB', 'unicode': 8107, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FAC', 'unicode': 8108, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FAD', 'unicode': 8109, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FAE', 'unicode': 8110, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FAF', 'unicode': 8111, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FB0', 'unicode': 8112, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FB1', 'unicode': 8113, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FB2', 'unicode': 8114, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FB3', 'unicode': 8115, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FB4', 'unicode': 8116, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FB6', 'unicode': 8118, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FB7', 'unicode': 8119, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FB8', 'unicode': 8120, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FB9', 'unicode': 8121, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FBA', 'unicode': 8122, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FBB', 'unicode': 8123, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FBC', 'unicode': 8124, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FBD', 'unicode': 8125, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1FBE', 'unicode': 8126, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1FBF', 'unicode': 8127, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1FC0', 'unicode': 8128, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1FC1', 'unicode': 8129, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FC2', 'unicode': 8130, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FC3', 'unicode': 8131, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FC4', 'unicode': 8132, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FC6', 'unicode': 8134, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FC7', 'unicode': 8135, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FC8', 'unicode': 8136, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FC9', 'unicode': 8137, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FCA', 'unicode': 8138, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FCB', 'unicode': 8139, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FCC', 'unicode': 8140, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FCD', 'unicode': 8141, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FCE', 'unicode': 8142, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FCF', 'unicode': 8143, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FD0', 'unicode': 8144, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FD1', 'unicode': 8145, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FD2', 'unicode': 8146, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FD3', 'unicode': 8147, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FD6', 'unicode': 8150, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FD7', 'unicode': 8151, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FD8', 'unicode': 8152, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FD9', 'unicode': 8153, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FDA', 'unicode': 8154, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FDB', 'unicode': 8155, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FDD', 'unicode': 8157, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FDE', 'unicode': 8158, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FDF', 'unicode': 8159, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FE0', 'unicode': 8160, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FE1', 'unicode': 8161, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FE2', 'unicode': 8162, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FE3', 'unicode': 8163, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FE4', 'unicode': 8164, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FE5', 'unicode': 8165, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FE6', 'unicode': 8166, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FE7', 'unicode': 8167, 'contours': [4]}, {'name': 'uni1FE8', 'unicode': 8168, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FE9', 'unicode': 8169, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FEA', 'unicode': 8170, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FEB', 'unicode': 8171, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FEC', 'unicode': 8172, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FED', 'unicode': 8173, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FEE', 'unicode': 8174, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FEF', 'unicode': 8175, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1FF2', 'unicode': 8178, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FF3', 'unicode': 8179, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FF4', 'unicode': 8180, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FF6', 'unicode': 8182, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FF7', 'unicode': 8183, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FF8', 'unicode': 8184, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FF9', 'unicode': 8185, 'contours': [3]}, {'name': 'uni1FFA', 'unicode': 8186, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FFB', 'unicode': 8187, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FFC', 'unicode': 8188, 'contours': [2]}, {'name': 'uni1FFD', 'unicode': 8189, 'contours': [1]}, {'name': 'uni1FFE', 'unicode': 8190, 'contours': [1]}][source]

Built-in mutable sequence.

If no argument is given, the constructor creates a new empty list. The argument must be an iterable if specified.